Business Investment Rss Feed
New Stories

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-แคนาดาครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยที่ประชุมรับทราบผลความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนงา...
by dogTech
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (Ambassador Michael B. Froman) ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเ...
by dogTech
ตัวแทนจากแขวงไซยะบุรี แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว ตัวแทนจากรัฐมอญ รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา เดินทางมาร่วมประชุมนานาชาติ "ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ภูดู่ ประตูแห่งมิตรภาพและโอกาส (LIMEC)" ซึ่งประเทศไทยเป...
by dogTech
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยได้ร่วมประชุมRCEPระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยได้ให้ความสำค...
by dogTech
byEditor Thekob Tourismthailand.org/AECAug 25, 2015 นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวถึงการอนุญาตให้เรือสำราญและกีฬาขนาดใหญ่ หรือ ซุปเปอร์ยอร์ช ที่ไม่ใช่เรือไทย สามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างปร...
by dogTech
หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์ รายงานว่า นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของลาวมากขึ้น หวังรับประโยชน์จากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขณะนี้มีบริษัทต่างชาติกว่า 213 บริษัทที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ...
by dogTech
นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ. ได้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยจะทำหน้าที่ศึกษากำหนดกรอ...
by dogTech
นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย. ได้บรรลุข้อตกลงในการขอรับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และประสบการณ์ ด้านการประเมินมูลค่าเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถ...
by dogTech
ภาคธุรกิจของญี่ปุ่นแสดงความตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือในการช่วยเหลืออาเซียนด้านการพัฒนาการก่อนเข้าสู่ AECในปี 2015โดยผู้แทนภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียนโดยระหว่างการสนทนาครั้งที่ 8 ระห...
by dogTech
ในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรโดยเลขาธิการอาเซียนเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสหราชอาณาจักรและเจตจำนงทางการเมืองที่จะกระชับความสัมพันธ์กับอาเซียนโดยสหราชอาณาจักรมีความสนใจในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษ...
by dogTech
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA Council) ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมจะพิจารณาและรับทรา...
by dogTech
นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยเปิดศูนย์บริการ "Thailand SMEs Center" เพื่อให้บริการผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี และเพิ่มทักษะให้กับ SMEs ให้สามารถแข่งขันได้ โ...
by dogTech
ข้อมูลล่าสุดจากสำนักสถิติอาเซียนแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงมีความยืดหยุ่นท่ามกลางความไม่แน่นอนในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั่วโลกโดยผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ขยายตัวร้อยละ 4.6 ซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนใน ...
by dogTech
ในแถลงการณ์ร่วมระหว่างอาเซียนและยุโรปในการประสบความสำเร็จของการประชุมสุดยอดการบินโดยคณะกรรมาธิการยุโรปและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้เสนอที่จะใช้ความร่วมมือทางการบินในระดับใหม่ ซึ่งมีการเจรจาต่อรองข้...
by dogTech
นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เปิดเผยว่า การดำเนินงานด้านการรับรองผลิต...
by dogTech
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานOne Stop Serviceณ อาคารจัตุรัสจามจุรีสแควร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ...
by dogTech
เลขาธิการอาเซียนเยือนฮ่องกงตามคำเชิญของพิเศษของรัฐบาล เพื่อเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงและฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายของฮ่องกงในด้านการค้าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาการค้าในฐานะของการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างป...
by dogTech
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายชายแดนในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการพัฒนาการค้าแบบไร้พรหมแดน การประชุมการครั้งนี้ทำหน้าที่เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นด้านความท้าทายและแบ่งปันวิธีปฏิบัติในการจัดการส...
by dogTech
นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ประเทศไทยและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เป็นองค์กรที่มีความร่วมมือด้านแรงงานกับแต่ละประเทศอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศผู้รับและประ...
by dogTech
นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่าง กสอ. กับหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นของญี่ปุ่น ว่า กสอ. เตรียมลงนามกับจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 4 กันยายน 2558 นี้ โดยจะร่วมมือในอุต...
by dogTech
กองแผนนโยบาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดทำการศึกษาวิจัย โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558-2559 สาระสำคัญจากการวิจัย ภาพรวมการท่องเที่ยวอาเซียนในปี 2014 ...
by dogTech
ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทข้ามชาติในนครโฮจิมินห์ได้พบกับผู้ประกอบการจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ในประเทศกัมพูชา, ลาว, พม่าและเวียดนาม เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจอย่างบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในตล...
by dogTech
การประชุมครั้งที่ 16 ระหว่างคณะกรรมการร่วมความร่วมมืออาเซียนและจีน(JCC)ที่จัดขึ้นในกรุงจาการ์ตา เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดและทบทวนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีนและหารือเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของภูมิ...
by dogTech
นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มีการประชุมของคณะอนุกรรมการประชาคมอาเซียนของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ผ่านมา โดยมีผลจากการประชุมหลายเรื่องที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่องก...
by dogTech
นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเดินหน้าผลักดัน 7ยุทธศาสตร์พัฒนาวงการอุตสาหกรรมไทยสอดคล้องตามแนวทางพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันกับประเท...
by dogTech
การสัมมนาอาเซียนที่ครอบคลุมความตกลงการลงทุน (ACIA) ในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียมีผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 100 คนจากภาครัฐ, ภาคเอกชน, หอการค้าและประชาชนทั่วไป โดยในที่ประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์...
by dogTech
นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงานและโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีที่คนต่างด้าวเปิดร้านอาหารตามสั่งแย่งอาชีพคนไทย ว่า การเปิดร้านอาหารตามสั่งนั้นถือว่าเป็นการขายของหน้าร้านเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการทำงานของ...
by dogTech
ในความเป็นสังคมโลกาภิวัตน์ทำให้ประเทศในกลุ่มเอเชียสามารถที่จะเชื่อมต่อกันมากขึ้นผ่านการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ทั้งในด้านการทำธุรกรรมการค้าสินค้าและบริการที่มีความซับซ้อน สำนักเลขาธิการอาเซียนและธนาคารเพื่อการพัฒ...
by dogTech
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้เพิ่มช่องทางการส่งออกให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) โดยใช้ Thaitrade.com ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยช่วยขยายตลาดส่งออกผ่านการ...
by dogTech
การประชุมกำหนดนโยบายและกำกับดูแลอุตสาหกรรมภายในอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตและการให้บริการโลจิสติกภายในอาเซียนโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาเซียนและสมาชิกของกลุ่มธุรกิจโลจิสติกและการบริการขนส่งเข้าร่วมการประชุมเพื่อง...
by dogTech
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนด้านการค้า(ATR) และการเก็บข้อมูลการค้าแห่งชาติ (NTR) จัดขึ้นในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการถูกใช้ให้เป็นเวทีสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจากประเทศสมาชิก...
by dogTech
นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ในส่วนของมาตรการเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบNational Single Window(NSW) นั้น หน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องดำเนินการเชื่อมต่อระบบ ได้แ...
by dogTech
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และนายอูญาณ ทุน รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาเพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โ...
by dogTech
นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานมหกรรมการค้าการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทย นำร่องที่จังหวัดตาก โดยศูนย์เครือข่ายธุรกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากจะเ...
by dogTech
พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 48 ที่ประเทศมาเลเซีย โดยมีนายแดเนียล ฌอง (Daniel Jean) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่าง...
by dogTech
การประชุมอาเซียนของผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั้งภาครัฐและเอกชนในอาเซียนและประเทศคู่ค้าซึ่งประกอบด้วย ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์,ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้,สหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรปและหน่วยงานต่างประเทศอื่น...
by dogTech
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง "การให้การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกช จัดตั้งองค์การการค้าโลก ทั้...
by dogTech
ธุรกิจSMEs ถูกมองว่าเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจอาเซียนแต่ยังคงเผชิญกับความท้าทายในการเริ่มต้นในการพัฒนาและการขยายตัวในตลาดต่างประเทศเนื่องจากผู้ประกอบการสตรีในภูมิภาคอาเซียนขาดการเข้าถึงเงินทุนและประสบปัญหาอัตราดอกเบี้...
by dogTech
ในการตัดสินใจที่จะสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในปี 2015 มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเสรีของสินค้า, บริการ, การลงทุนและแรงงานที่มีฝีมือในภูมิภาคและการไหลเวียนของเงินทุนอิสระ โดยคุณลักษณะที่สำคัญ...
by dogTech
นายคุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry : METI) ได้จัดประชุมหารือระดับทวิภาคีคว...
by dogTech
Page 4 of 22 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ