Politics Social Rss Feed
New Stories

อาเซียนจะเปิดตลาดแรงงานเสรีสำหรับอาชีพพิเศษในปี 2015 โดยมีหลายอาชีพที่ต้องมีการฝึกอบรมพิเศษและมีประสบการณ์ เช่น ช่างเทคนิค ช่างยานยนต์ ช่างเชื่อม เป็นต้น นอกจากนี้แม้ว่าแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนเช่น ประเทศไทยหรือประเทศฟ...
by dogTech
การสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นเพิ่มขีดความสามารถของกองทุนสตรีไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพื่อการอภ...
by dogTech
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐตูนิเซียเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการอาเซียนที่สำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อร่วมพูดคุยในประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ผ่านมาในตูนิเซียและการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นับตั้งแต่การเล...
by dogTech
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน โดยมีข้อสั่งการหลายประการ ซึ่งล่าสุดได้สั่งการให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์สำหรับ ชาวต่างประเทศและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศ...
by dogTech
นางดวงจันทร์ สุขวิลัย วัฒนธรรมจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ได้กำหนดงานสัปดาห์ "อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา อาเซียน สานสัมพันธ์ในมิติพระพุทธศาสนา ระหว่างไทย กัมพูชา ของจังหวัดตราด กับ จังห...
by dogTech
มูลนิธิพุทธรักษา โดยครอบครัวเจียรวนนท์ ย้ำเจตนารมณ์การเป็น ผู้ให้ แก่ผู้ขาดโอกาสทางสังคม ตามดำริของท่านประธานธนินท์ และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยทรู อินโนเวชั่น พัฒนาอุปก...
by dogTech
ที่กองกำกับการตรวจคนเข้าเมือง 4 อ.เมือง จ.นครราชสีมา พลตำรวจเอก ดร.วุฒิ ลิปตพัลลภ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนตำรวจและคณะได้มาตรวจเยี่ยมเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ...
by dogTech
นายพิชัย ถิ่นสันติสุข ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในกลุ่มคลัสเตอร์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้นำเสนอโครงการพล...
by dogTech
นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ศาสตราจารย์ เธท คิน วิน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมียนมา ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมทวิภาคีระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศไทย-เมียนมา ...
by dogTech
นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติการจัดทำและเห็นชอบร่างความตกลง ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่ง...
by dogTech
พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เป็นประธานการประชุมทวิภาคีระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมียนมา ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ครั้งที่ 12 เมื่อวั...
by dogTech
นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาณสุข กล่าวถึง ผลการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยชายชาวระยอง อาจติดเชื้อไวรัสเมอร์สหลังเดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลี และมีประวัติใกล้ชิดกับผู้มีข่าวว่าเสียชีวิตจากโรคเมอร์ส ว่าผลการ...
by dogTech
นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่งถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการทำธุรกรรม หรือการติดต่อสื่อสาร จนก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อม...
by dogTech
นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กสอ. ร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) จัดทำโครงการฝึกอบรมประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะเวลาต่อเ...
by dogTech
ภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ได้กำหนดแนวทางความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ 1.การเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศด้านการจดทะเบียนสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบ และเครื่องหมายการค้าร...
by dogTech
ข้อกำหนดตามแผน AEC Blueprint และความตกลงATIGAกำหนดให้อาเซียนจัดตั้งคลังข้อมูลการค้าของอาเซียนให้เป็นระบบ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล 9 ประเภท อาทิ 1.พิกัดศุลกากร (Tariff Nomenclature) 2.อัตรา MFN อัตราศุลกากรภายใต้...
by dogTech
อาเซียนได้จัดทำความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา(ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons: ASEAN MNP Agreement) โดยลงนามเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 และไทยแจ้งการมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 จั...
by dogTech
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอย่างชัดเจน ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงได้ร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนไว้ภา...
by dogTech
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าในความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทยกับเมียนมาว่า ภายในสิ้นปี 2558 นี้ จะลงนามความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่างรัฐบาลทั้ง 3 ประเทศ คือ ไทย จีนและเมียนมาในการพัฒนาโครงการ...
by dogTech
พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับและพบปะหารือกับนายฮอร์ นัมฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชา ที่กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเดินทางเยือนประเท...
by dogTech
กระทรวงการต่างประเทศได้ออกคำสั่งไปรายงานยังสื่อในประเด็นการส่งกลับแรงงานอุยกูร์ข้ามชาติที่ผิดกฎหมายจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนในวันที่ 9 กรกฎาคม 2015 ตามคำสั่งตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2014 กว่า 300 คน เนื่องจากการเข้าประเทศไ...
by dogTech
กระทรวงวัฒนธรรมจะจัดการเปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันวันที่ 8 สิงหาคมปี 2015 ซึ่งนับเป็นงานเฉลิมฉลองวันอาเซียนและศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งจะถูกตั้งขึ้นที่ศูนย์ศิลปะร่วมสมัยบนถนนราชดำเนินใ...
by dogTech
กองอาเซียน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งว่า ตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Deputy Secretary-General of ASEAN for ASEAN Socio-Cultural Community: DSG-ASCC) จะว่างลงในวันที่ ๗...
by dogTech
รัฐสภาเมียนมารับรองร่างกฎหมายแต่งงานพิเศษของสตรีชาวพุทธเมื่อวันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยร่างกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการแต่งงานระหว่างหญิงชาวพุทธและชายต่างศาสนา โดยที่คู่ชายหญิงต้องยื่นเรื่องต่อเจ้าหน้าที่ท้...
by dogTech
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) รายงานว่า ปัจจุบันมีหน่วยงานราชการ ภาค...
by dogTech
คณะกรรมการเลือกตั้งแห่งเมียนมาได้ประกาศว่า การเลือกตั้งทั่วไปแบบเปิดครั้งแรกในรอบ 25 ปี จะมีขึ้นใน 8 พ.ย.นี้ ซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาทั้งสภาสูงและล่าง ทั้งนี้ พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี) พ...
by dogTech
เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือได้นำเสนอหนังสือราชการในการพัฒนาความสัมพันธ์แด่เลขาธิการอาเซียน โดยเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือได้ถ่ายทอดความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการเสริมสร้าง...
by dogTech
เอกอัครราชทูตจอร์แดนเข้ามอบหนังสือราชการด้านการพัฒนาความสัมพันธ์กับเลขาธิการอาเซียนที่สำนักเลขาธิการอาเซียนโดยเลขาธิการอาเซียนได้แสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตจอร์แดนในการเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตระหว่างราชอาณาจักรฮัชไมต...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชาได้มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมอาเซียน- สาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษในเมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีเพื่อรำลึกถึงการครบรอบความสัมพันธ์ 25 ปีของอาเซียน- สาธารณรัฐเกาหลี โดยการประชุมจะมุ่งเน้นไปที่กา...
by dogTech
พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศูนย์อาเซียน มอบหมายให้ พ.ต.อ.คมสัน สุขมาก รอง ผบก.สบส.เป็นหัวหน้า "โครงการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมของพนักงานสอบสวนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จัดทำคู่มือทางกฎหมาย เพื่อนำไป...
by dogTech
นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน ภายใต้ASEAN-NARCO(The ASEAN +3 Workshop on Drug Monitoring Network of theASEAN-NARCO) ซึ่งมีขึ้น...
by dogTech
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขง พบหารือระหว่างอาหารกลางวันกับกลุ่มสมาชิกมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น แม่โขง ณ ห้องจัดเลี้ยง Orizuru Yu ชั้น B 1 โรงแรม New Otani นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไทยกับญี่ปุ...
by dogTech
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขง 6 ชาติ (ไทย เมียนมา สปป. ลาว กัมพูชา เวียดนาม และญี่ปุ่น) ครั้งที่ 7 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2558 เพื่อย...
by dogTech
กลุ่มแรงงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)และบริการด้านวิศวกรรมได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการรวมกลุ่มภายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT และวิศวกรรมที่มีแผนการจะแล้วเสร็จใ...
by dogTech
ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้มิติ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้...
by dogTech
พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนางศุษมา สวราช รมว.ต่างประเทศอินเดีย เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย-อินเดีย (Thailand-India Joint Com...
by dogTech
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวภายหลังเปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ไทย-ลาวซึ่งจัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว น...
by dogTech
ตามที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีนโยบายเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนงาน โครงการรองรับเข้า...
by dogTech
นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า หลังจากการปรับโครงสร้างกระทรวงไอซีทีและเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลฯ จะมีพันธกิจและบทบาทสำค...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีนายประยุทธ์ จันทร์โอชาได้กระตุ้นให้นักธุรกิจชาวสิงคโปร์สนใจที่จะเพิ่มการลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามชายแด ของประเทศไทยที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยนายประยุทธ์ จันทร...
by dogTech
Page 6 of 11 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ