Politics Social Rss Feed
New Stories

รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนได้จัดทำแนวคิดในการเชื่อมโยงการป้องกันและการรักษาความมั่นคงภายในภูมิภาคอาเซียนโดยการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งที่ 8 (ADMM)ได้มีการเสนอโครงการความร่วมมือภายใต้การป้องกันร่วมกัน ซึ่งเป็นความลับส...
by dogTech
เนื่องด้วยในปี 2015 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) จะกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากขึ้นทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาคธุรกิจ โดยผู้กำหนดนโยบายได้วางแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาและสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความสำ...
by dogTech
คณะกรรมการกลางในการปราบปรามการค้ามนุษย์(CCTP)ของสหภาพพม่าเป็นเจ้าภาพการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอาเซียนว่าด้วยอนุสัญญาว่าด้วยการค้ามนุษย์(ACTIP)และแผนปฏิบัติการภูมิภาค (RPA) 3 โดยทุกประเทศสมาชิกอาเซียนและสำนักเลขาธิการอาเ...
by dogTech
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรวิทยาทางกฎหมายจากประเทศสมาชิกอาเซียน(AMS)กล่าวถึงการพัฒนากฎหมายมาตรวิทยาในช่วงการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นในประเทศกัมพูชา ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเพื่อเพิ่มความสามารถด้านก...
by dogTech
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้อาเซียน(AMAF)เข้ารายงานความคืบหน้าต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนในด้านประสบการณ์การเกษตรในบริบทของภูมิภาคและระดับโลก เพื่อความร่วมมือของอาเซียนในด้านอาหารการเกษตรและป่าไม...
by dogTech
ชาติต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังไม่บรรลุข้อสรุปคำแถลงของการประชุมภูมิภาคในมาเลเซีย เนื่องจากยังติดขัดเกี่ยวกับวิธีที่จะอ้างถึงข้อพิพาททะเลจีนใต้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ความล่าช้าเป็นสัญญาณของคว...
by dogTech
พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน ร่วมกับ นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังการประชุมฯ...
by dogTech
นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังการเป็นหัวหน้านำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัยพิเศษ (Special Meeting of A...
by dogTech
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นและอาเซียน(JICA) เข้าพบเลขาธิการอาเซียนเพื่อย้ำการสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นในการเสริมสร้างความร่วมมือของJICAกับอาเซียนในด้านต่างๆ เช่น การค้าและการลงทุน, โครงสร้างพื้นฐาน, การศึกษาแล...
by dogTech
อาเซียนและญี่ปุ่นมีการทบทวนความร่วมมือและทิศทางในอนาคตที่มุ่งเน้นไปที่ความกังวลในด้านการรักษาความปลอดภัยทางการเมืองและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางสังคมวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการร่วมความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น(AJJCC)ได้จัดการป...
by dogTech
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบและการพัฒนาแนวทางการควบคุมคุณภาพอาหารในอาเซียน(ACFCRs) จัดขึ้นในวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม ที่สำนักเลขาธิการอาเซียนโดย ACFCRsได้เสนอแนวทางใหม่และข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ในด้านคุณภาพ...
by dogTech
พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของ พล.ร.จ.Pengiran Nor Azmi bin Pengiran Haji Muhammad ผู้บัญชาการทหารเรือ เนการา บรูไนดารุสซาลาม (บรูไน) และคณะ ณ ศาลาว่าการกลาโหม ในโอกาสเดินทางเย...
by dogTech
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหภาพยุโรป(อียู) ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ที่ประชุมได้ทบทวนความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนที่เพิ่มพูน (Enhanced Partnership) พร้อมหารือเกี่ยว...
by dogTech
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามในพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงอาเซียนที่ครอบคลุมการลงทุน (ACIA) โดยมีวัตถุประสงค์หลักของพิธีสาร เพื่อให้กลไกในการอำนวยความสะดวกในประเทศสมาชิกอาเซียนด้านการลงทุนและเพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไขการจองการล...
by dogTech
การ ประชุมประจำปีของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองอาเซียนและฝ่ายกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศในประเทศบรูไนดารุสซาลาม เพื่อการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ในการก้าวหน้าของการตระหนักถึงเป้าหมายของประชาคมอาเซียน อ่านเพิ่มเติม ...
by dogTech
อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในด้านป่าไม้ผ่านการลงนามในตราสารของการขยายข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลีในด้านความร่วมมือป่า (AFo...
by dogTech
ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันเสนอมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีการที่จะเร่งยกร่างและกระบวนการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องในด้านกฎหมายระหว่างประเทศตามภาระผูกพันภายใต้พิมพ์เขียวสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในปี 2015 อ่าน...
by dogTech
ศูนย์ความร่วมมือปราบปรามยาเสพติอาเซียน(ASEAN-NARCO)เปิดตัวอย่างเป็นทางการในกรุงเทพฯ เพื่อแสดงถึงความพยายามในระดับภูมิภาคอาเซียนในการเป็นภูมิภาคปลอดยาเสพติดภายในปี 2015 และทำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการประสานงานสำหรับประเทศส...
by dogTech
http://th.aectourismthai.com/content1/3247 ผู้นำอาเซียนได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ในระดับชาติและแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อการตอบสนองความต้องการของผู้คนและสวัสดิการในแง่ของรูปแบบสหภาพข้าร...
by dogTech
ผู้แทนอาเซียนและนิวซีแลนด์ร่วมประชุมในการประชุมคณะทำงานร่วมอาเซียน-นิวซีแลนด์ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ สำนักเลขาธิการ อาเซียนประเทศอินโดนีเซีย ที่ประชมได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง โดยผู้แทนจากนิ...
by dogTech
จีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ ครั้งที่ ๙ (ASEAN-China Senior Officials Meeting on the Implementation of the DOC: SOM on DOC) ณ นครเทียนจิน นายนภดล เทพพิ...
by dogTech
พิธีมอบรางวัลจัดมอบโดยเลขานุการกรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของฟิลิปปินส์, เลขานุการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและผู้อำนวยการบริหารของโครงการ BCCP Business Mirror หนึ่งของหนังสือพิมพ์ชั้นนำของประ...
by dogTech
เลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)ในการจัดการภัยพิบัติความร่วมมือระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติ อ่านเพ...
by dogTech
การประชุมสุดยอดธุรกิจอาเซียน(ASEAN-BIS) ถูกเปิดการประชุมโดยประธานาธิบดีของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า โดยได้รับการตอบรับเข้าร่วมจากนักธุรกิจกว่า 500 คนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนการประชุมASEAN-BISประจำปีถูกมองว่าเป็นงานประจำป...
by dogTech
คณะทำงานด้านมาตรวิทยาทางกฎหมายในภูมิภาคอาเซียนต้องการปรับเปลี่ยนมาตรากฎหมายให้สอดคล้องกับองค์การระหว่างประเทศของมาตรวิทยาทางกฎหมาย(OIML)เป็นไปตามแนวปฏิบัติระหว่างประเทศที่จะเอื้อต่อการประชุมครั้งที่ 22 ของคณะกรรมการที่ป...
by dogTech
เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติทั่วโลกในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกอาเซียนได้แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการเร่งเป้าหมายของการทำให้อาเซียนปราศจากโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2020 โดยมีการพูดคุยถึงประเด็นนี้ในการประชุมร...
by dogTech
เอพี - คนงานชาวจีนมากกว่า 150 คน ที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตฐานลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมายถูกปล่อยตัวในวันนี้ (30) ในการอภัยโทษของผู้นำพม่าที่ทำให้นักโทษเกือบ 7,000 คนเป็นอิสระ คำแถลงของกระทรวงข้อมูลข่าวสารระบุว่า นักโทษ 6,966...
by dogTech
นายกฯกรีซ อเล็กซิส ซีปราส จะเอาไปต่อรองกับเจ้าหนี้ว่าทำไมเจ้าหนี้จึงควรจะยอมลดหนี้ ขยายเวลาปลอดหนี้และให้เงินกู้เพิ่มกับกรีซอีก เหตุผลเดียวที่เจ้าหนี้ทั้งหลายจะต่อลมหายใจให้กรีซคือ มนุษยธรรม ครับ เพราะสถานการณ์ปัจจุบันใ...
by dogTech
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและญี่ปุ่นเข้าร่วมการประชุมฟอรั่มอาเซียน-ญี่ปุ่นเพื่อยืนยันความสำคัญของอาเซียนและการตกลงในการสำรวจโอกาสใหม่เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่นโดยเจ้าหน้าที...
by dogTech
ในวันที่ 30 พ.ย.-11 ธ.ค.2558 ที่จะถึงนี้ รัฐบาลฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 21 ณ กรุงปารีส หรือที่เรียกว่า Paris 2015/COP 21 โดยการประชุมดังกล่า...
by dogTech
ความคิดเห็นนี้มีขึ้นระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเหวียน เติ๋น ยวุ๋ง ของเวียดนาม เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ และในช่วงเวลาที่บริษัทต่างชาติจำนวนมากกำลังย้ายการดำเนินการการผลิตจากไทยไปเวียดนาม ส่วนหนึ่งเนื่องด้วยเหตุผลด้านลอจ...
by dogTech
พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ นายวันนะ หม่อง ลวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมประชุมความร่วมมือไทย-เมียนมาครั้งที่ 8 ณ จังหวัดเชียงให...
by dogTech
การอภิปรายที่ถูกสร้างขึ้นในการประชุมครั้งที่แปดคณะกรรมาธิการร่วมของประเทศไทยและประเทศพม่าโดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพภายในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2015 ซึ่งในที่ประชุมร่วมโดยประธาน คือ รองนายกรัฐมนตรีและร...
by dogTech
นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลรัฐมนตรีสาธารณสุข 10ประเทศอาเซียนบวกสามคือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เรื่องโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส และให้สัมภาษณ์ว่า ประเทศไทยได้ร่วมกั...
by dogTech
เอพี - นางอองซานซูจีหัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ได้เดินทางไปลงทะเบียนร่วมลงสมัครรับเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือน พ.ย.นี้ เพื่อรักษาเก้าอี้ในรัฐสภาต่ออีกสมัย พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย ของซู...
by dogTech
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานประเทศไทยกับกระทรวงแรงงานประเทศเวียดนาม (MOU) ซึ่งได้มีการลงนามไปแล้วเมื่อวัน...
by dogTech
พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งกับประเทศสมาชิกอาเซียนสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก ...
by dogTech
นายฮาจี อิซมาอิล บิน ฮาจี อับดุล มานัป เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรีแล...
by dogTech
การประชุมครั้งที่สามระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนามจะเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ วันที่ 23 กรกฎาคม 2015 โดยนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภรรยามีกำหนดจะเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทย การประช...
by dogTech
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบไปด้วยความหลากหลาย ทั้งทางลักษณะภูมิประเทศ ฐานะทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้การเปิดตลาดแรงงานเสรีจึงจะเป็นการแบ่งอาชีพพิเศษของตลาดแรงงานให้ถูกกระจายไปทั่วถึงและพอต่อจำนวนความต้องการของแต่ละป...
by dogTech
Page 5 of 11 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ