ญวน งัดกลยุทธ์สุขุม เปิดตลาด รับมือ เออีซี        คืบคลานใกล้เข้ามาทุกขณะสําหรับ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" หรือ "เออีซี" ที่จะมีผลบังคับหลังสิ้นปี 2558 นี้ก็ส่งผลให้บรรดาประเทศสมาชิกของ "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" หรือ "อาเซียน" เรา ต่างพากันเตรียมเนื้อเตรียมตัว เพื่อรับการมาของประชาคมข้างต้น ซึ่งแต่ละประเทศต่างก็มีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันไป

       อย่างรายของ "เวียดนาม" หนึ่งประเทศอู่ข้าวอู่น้ํา คู่แข่งระดับต้นๆของไทยเราโดย "กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า"ก็ได้เปิดเผยถึงยุทธศาสตร์สําหรับการเปิดตลาดเวียดนามที่จะเปลี่ยนแปลงกับการมาของเออีซีซึ่งได้กําหนดหมุดหมายเพื่อให้สอดคล้องกับ "เออีซี" แบบให้เหล่าชาติสมาชิกอาเซียน"บ่น"กันน้อยที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ให้การค้า การขายตลอดจนภาคการผลิตทั้งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมภายในเวียดนามเองต้องได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาดเออีซีด้วยหรือถ้าได้รับผลกระทบ ก็ต้องน้อยที่สุดเช่นกัน


      เรียกว่า ให้มีความสมดุลกันทั้งสองฝ่าย ดังนั้น จึงต้องดําเนินการให้เป็นไปอย่างสุขุม รอบคอบให้เพื่อนบ้านสามารถเข้ามาจําหน่ายสินค้าในเวียดนามได้และเช่นเดียวกับสินค้าเวียดนามก็จะสามารถขายได้ทั้งในประเทศและอาเซียนด้วยกันเองด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะสินค้าที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ข้าว และกาแฟ ที่เวียดนามผลิตส่งออกระดับแถวหน้าของโลก


     ใช่แต่เออีซีเท่านั้น แม้กลุ่มความร่วมมืออื่นๆ เช่น ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือทีพีพีตลอดจนการค้าเสรีระดับทวิภาคีกับชาติอื่นๆ เช่น รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถานและสหภาพยุโรป หรืออียูเป็นต้น ก็ต้องมีความสุขุม รอบคอบ เพื่อให้เกิดความสมดุลกับการเปิดตลาดกับบรรดาคู่ค้าเหล่านี้ด้วยเหมือนกัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  นสพ.สยามรัฐ 
โดย Editor
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
พิมพ์หน้านี้