การค้าอาเซียน-อินเดีย
     

       "อินเดีย" เป็นประเทศหนึ่งในเอเชียที่ได้รับความสนใจไม่น้อยกว่าจีน และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอินเดียกับอาเซียนมีความร่วมมือกันในด้านต่างๆ มากมาย จนนําไปสู่การลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับอินเดีย เพื่อเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการกันภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียนอินเดีย

       กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาเนื้อหาสาระของความตกลงการค้าระหว่างอาเซียน-อินเดียไว้ในหนังสือ "ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย" เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้และทําความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลงกรอบนี้โดยหนังสือเล่มนี้ได้สรุปและยกตัวอย่างเรื่องการลดและยกเลิกภาษีศุลกากร

       กฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้า มาตรการปกป้องต่างๆ การกํากับดูแลของรัฐบาลท้องถิ่นข้อยกเว้นในการทําธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลจากการศึกษาผลกระทบต่อประเทศไทยจากข้อตกลง ดังกล่าวว่ามีผลดีผลเสียอย่างไรด้วย

       มีการศึกษาข้อมูลเชิงลึกประกอบให้ด้วยว่า การปรับลดและยกเลิกภาษีศุลกากรภายใต้กรอบเอฟทีเออาเซียน-อินเดียนั้น จะเป็นผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย โดยจะทําให้จีดีพีไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 320 ล้านเหรียญสหรัฐ และสาขาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดคือ กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

       นับว่ากรอบการค้าอาเซียนและอินเดียมีความสําคัญในการเพิ่มพูนโอกาสของไทยในการเข้าสู่ตลาดอินเดีย โดยจะทําให้อุปสรรคทางการค้า การลงทุนลดลง ดังนั้นข้อมูลที่ได้รับจากหนังสือเล่มนี้อย่างน้อยน่าจะช่วยปูพื้นให้กับผู้ที่สนใจจะทําการค้ากับอินเดียได้เห็นและรับทราบข้อมูล รวมทั้งคําแนะนําต่างๆ เพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจที่จะเข้าไปทําการค้าในตลาดอินเดียมากขึ้น

ขอขอบข้อมูลจาก : อะคาลา
โดย Editor
วันที่ 3 ธันวาคม 2557
พิมพ์หน้านี้