ลบ แก้ไข

ตั้งคณะอนุฯเตรียมพร้อมเออีซี

       

   

     นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มีการจัดตั้ง คณะอนุกรรมการศูนย์อ้านวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเป็นประธาน และปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นเลขานุการ โดย คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับทราบว่าไทย สามารถด้าเนินการตาม AEC Blueprint ได้ 72% สูงกว่าอาเซียนโดยรวมซึ่งด้าเนินการได้ 66% โดย มาตรการส้าคัญที่ต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จในปีนี้ เช่น การเชื่อมคลังข้อมูลทางการค้าของไทยกับ คลังข้อมูลทางการค้าของอาเซียน การจัดตั้งระบบการรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าด้วยตนเอง (SelfCertification) ของอาเซียน การลงนามข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 10 การลงนามและให้ สัตยาบันข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน รอบที่ 6 การลงนามความตกลงยอมรับร่วมผล การตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของอาเซียน การจัดท้าความตกลงยอมรับร่วมรายสาขา ส้าหรับผลิตภัณฑ์อาหารส้าเร็จรูปของอาเซียน การสรุปการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ ภูมิภาค (RCEP) หรือ ASEAN+6 FTA ไทยคาดว่าจะสามารถด้าเนินมาตรการส่วนใหญ่ได้ตาม ก้าหนดเวลา อย่างไรก็ตาม อาจมีบางมาตรการที่ไม่สามารถด้าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีนี้ เนื่องจาก การด้าเนินกระบวนการภายใน เช่น มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีการลงทุนมากขึ้น


     ที่ประชุมเน้นย้้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด้าเนินการตามมาตรการให้แล้วเสร็จตาม ก้าหนดเวลา และต้องมีการเตรียมความพร้อมภายในประเทศทั้งในด้านของการเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขัน และในด้านกฎหมาย รวมทั้งการด้าเนินงานด้านเศรษฐกิจของไทยภายใต้กรอบอาเซียนต้อง ด้าเนินไปอย่างมีทิศทาง จึงเห็นควรให้มีจัดตั้งคณะท้างานเพื่อวางแผนทิศทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ไทย ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมอบให้นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน เป็นประธานคณะท้างานหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่จะใกล้ชิดและเข้มข้นยิ่งขึ้นของ อาเซียนภายหลังปี 2558 ซึ่งอาเซียนจ้าเป็นที่จะต้องเร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภูมิภาค ให้สามารถแข่งขันกับกลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆ รวมทั้งสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกได้มากยิ่งขึ้น โดยขณะนี้ อาเซียนก้าลังอยู่ในระหว่างการจัดท้าวิสัยทัศน์อาเซียนหลังปี 2558 และจะประกาศวิสัยทัศน์ ในระหว่างการประชุมผู้น้าอาเซียนครั้งที่ 27 ในช่วงปลายปี 2558

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ.บ้านเมือง 


 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,323 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean