ลบ แก้ไข

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเทียบเคียงอาเซียนเริ่มปี59
 
        ด ร.สุทธ  ศรีวงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework) หรือ NQF โดยสาระส าคัญของแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ มี 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ กลุ่มวิชาชีพกับสถาบันการศึกษาเพื่อน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นกรอบในการผลิตหรือพัฒนาก าลังคน การพัฒนาหลักสูตร รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ การพัฒนาระบบการทดสอบ ประเมินผล และเทียบโอนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และการสร้างศักยภาพแก่สถาบันการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สนองความต้องการของตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างด าเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย และการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน โดย
คาดว่าจะสามารถเริ่มต้นเทียบเคียงตั้งแต่ปี 2559 และอย่างช้าภายในปี 2561 แต่ไม่มีการกำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จ เนื่องจากต้องค านึงถึงความสมัครใจและความพร้อมตามบริบทของแต่ละประเทศ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  นสพ.ไทยรัฐ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 1,813 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean