ลบ แก้ไข

เจรจาลดภาษีไอทีเหลือศูนย์เสริมเขี้ยวเล็บไทยในอาเซียน

     
 

        นางอภิรดีตันตราภรณ์รมช.พาณิชย์เปิดเผยว่า ครม.มีมติเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เห็นชอบให้ไทยเข้า
ร่วมการเจรจาขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA Expansion) ภายใต้
องค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งขณะนี้มีสมาชิก WTO เข้าร่วมการเจรจาแล้ว 27 ประเทศ ได้แก่สหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ เป็นต้น โดยสินค้าที่จะเจรจา
ประกอบด้วยวัตถุดิบ เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า IT 

      ในปี 2556 ไทยส่งออกสินค้าไอทีภายใต้การเจรจา ITA Expansion จํานวน 248 รายการ เป็นมูลค่ากว่า
26,000 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 11.55 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดจากไทยไปโลก สินค้าที่อยู่ระหว่าง
การเจรจา ITA Expansion จํานวนมากเป็นสินค้าต้นน้ํา (ร้อยละ 76) และสินค้ากลางน้ํา (ร้อยละ 22) เช่น
ส่วนประกอบวงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ส่วนประกอบที่เหมาะสําหรับใช้กับเครื่องส่งสําหรับวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์เครื่องเรดาร์เครื่องรับสําหรับวิทยุกระจายเสียง มอนิเตอร์และเครื่องฉายโปรเจ็กเตอร์อุปกรณ์สําหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติเป็นต้น ทําให้ไทยจะสามารถนําเข้ามาด้วยภาษีศูนย์ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าไอทีไทยลดลง และช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติว่าไทยจะยังคงเป็นฐานการผลิตสินค้าไอทีที่ดีที่สุดในอาเซียน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  สยามธุรกิจ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 1,622 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean