ลบ แก้ไข

ศักยภาพตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซีย : จากภาคใต้สู่ภาคเหนือ

 


        อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็งและสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ จนกลายเป็นหนึ่งธุรกิจท่องเที่ยวและบริการสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การรวมตัวของ 10 ประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สหภาพเมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา บรูไน สิงคโปร์และไทย) เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic  - Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 จะส่งผลให้อาเซียนเป็นตลาดร่วม (Single Market) ซึ่งมีประชากรรวมกว่า 600 ล้านคน และกลายเป็นโอกาสของไทยที่จะมีฐานนักท่องเที่ยวขยายใหญ่ขึ้น เมื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์แล้ว การท่องเที่ยวภายในอาเซียนด้วยกันเองจะเติบโตขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจะดีขึ้น เมื่อเศรษฐกิจดี ประชาชนมีรายได้ทำให้ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวประเทศใกล้เคียงจะเป็นจุดหมายหนึ่ง จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระบุว่า นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมากและขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นนักท่องเที่ยวอันดับที่ 2 รองจากนักท่องเที่ยวจีน และในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2556 มีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเข้ามาท่องเที่ยวในไทยจำนวน 839,129 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2555 ร้อยละ 6.13 และเป็นอันดับ 2 รองจากจีน เช่นเดียวกัน ชาวมาเลเซียนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันหยุดติดต่อกันของมาเลเซีย เช่น เทศกาลตรุษจีน ช่วงปิดภาคเรียน ฯลฯ รวมทั้งเข้าร่วมเทศกาลสำคัญของไทย เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง นักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางด่าน อ. สะเดา ซึ่งเป็นด่านหลัก

       ด่าน อ.เบตง และด่าน อ.สุไหงโกลก ประเทศไทยและมาเลเซียยังมีนักท่องเที่ยวของแต่ละประเทศเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกัน ผ่านทางด่านตรวจคนเข้าเมืองดังกล่าวมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับด่านทางบกอื่นๆ
ทั่วประเทศ เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็นอย่างดี แหล่งท่องเที่ยว 5 อันดับแรกที่เป็นที่นิยม คือ หาดใหญ่ กรุงเทพฯ สุไหงโกลก เบตง และ ภูเก็ต นักท่องเที่ยวมาเลเซียนิยมเดิน
ทางโดยการขับรถเข้ามาทางด่านภาคใต้และการท่องเที่ยวแบบคาราวานทัวร์ ส่วนใหญ่เดินทางด้วยตนเองและหาข้อมูลจอง ผ่านอินเตอร์เน็ต นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง แหล่งบันเทิง และการเที่ยวชมสถาน
ที่ การเดินทางระยะใกล้ยังเป็นตัวเลือกหลักในการเลือก
แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยืดหยุ่นทางราคา ชอบต่อรองสินค้า และเริ่มคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ความนิยมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลภาคใต้ เช่น กระบี่ ภูเก็ต และสมุย เริ่มสูงขึ้น รวมทั้งการท่องเที่ยวภาคเหนือที่เชียงใหม่และเชียงราย ภาคเหนือมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเลเซียให้มาเที่ยวมากขึ้น     เนื่องจากมีจุดขายทั้งด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ภูเขาที่สวยงามและสลับซับซ้อน และเป็นแหล่งวัฒนธรรมล้านนาที่โดดเด่น ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์กระจายทั่วไป ซึ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมเยือนภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญของภูมิภาค การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (พุทธและมุสลิม) เนื่องจากชาวมาเลเซียจ านวนมากนับถือพระพุทธศาสนา จึงสามารถส่งเสริมให้ชาวมาเลเซียกลุ่มดังกล่าวเดินทางไปสักการะเกจิอาจารย์ วัดสถานที่สำคัญทางศาสนา รวมทั้งร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้ นอกจากนี้ ภาคเหนือมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ที่พักประเภทต่างๆ ร้านอาหาร สปา รถเช่า บริการท่องเที่ยว ฯลฯ ได้นำเอกลักษณ์ของคนเหนือหรือความเป็นล้านนารวมเข้าไว้ในผลิตภัณฑ์และบริการของตนด้วยในทางใดทางหนึ่งเสมอ  
รวมถึงที่ตั้งของภาคเหนือสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้านได้
สะดวก ในปัจจุบัน สายการบินต้นทุนต่ำ ทำให้การเข้าถึง (Accessibility) และการเดินทางเชื่อมโยง (Connectivity) เป็นไปได้โดยสะดวก หลายสายการบินเปิดเส้นทางบินตรงมาสู่เชียงใหม่มากขึ้นเพื่อรองรับการเปิด AEC ส่งผลให้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่จะกลายเป็น Hub โดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยในภาคเหนือควรเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ต้องเร่งสร้างพันธมิตรทั้งในกลุ่มโรงแรมและกลุ่มเอเยนซีท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน แม้อาจจะไม่ใช่เชนโรงแรมเดียวกัน แต่ก็ต้องมีเครือข่ายเพื่อส่งต่อนักท่องเที่ยวหรือมีแพ็กเกจที่เหมาะสม สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทัวร์ควรจัดท าแพ็กเกจขึ้นมา
ขาย
อย่างสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และมีเอกลักษณ์ ภาคเหนือมีจุดแข็งของบุคลากรท่องเที่ยวที่มีอัธยาศัยไมตรีเป็น
ที่
ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว แต่ก็มีจุดอ่อนด้านภาษา ซึ่งการปรับตัววางแผนรองรับก็จะได้ประโยชน์จาก
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ในส่วนของภาครัฐควรเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศโดยให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางและจัด Road show ส่งเสริมการขายกับทางเอเยนต์ทัวร์ แนะน าแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และกิจกรรม
ทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเลเซียให้เดินทางท่องเที่ยวใน
ภาคเหนือมากขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : (จิราวดี รัตนไพฑูรย์ชัย นักวิจัยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)) (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 5,594 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความมั่นใจกับสมาชิกของความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจหรือ BIMSTEC ว่าประเทศไทยจะยังคงบทบาทในการเสริมสร้างการเชื่อมโยงภายในกลุ่ม...
  by dogTech
 • เส้นทาง "นครพนม-ท่าแขก-ฮานอย" ประตูการค้า-ขนส่ง อาเซียน (ข้อมูลโดยประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ) หลังสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 "นครพนม-คำม่วน" เปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2554...
  by dogTech
 • นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมาได้เดินทางมาตรวจ ราชการและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวของ จ.กาฬสินธุ์โดยมีนายภุชงค์โพธิกุฏสัย ผวจ. พร้อมคณะต้อนรับ เนื่องจาก จ.กาฬสินธุ์เป็นเมืองผ่าน...
  by Editor
 • ลาวเป็นประเทศที่มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยภาษา ขนบธรรมเนียม ตลอดจนประเพณีต่างๆ ล้วนเหมือนกันอย่างน่าประหลาดจนยากที่จะปฏิเสธ ได้ว่าเป็นคนละประเทศกัน จากข้อมูลในหนังสือพบว่า...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean