ลบ แก้ไข

ประชุมคุ้มครองแรงงานโยกย้ายถิ่นช่วงอาเซียน

    


     เมื่อเร็ว ๆ นี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางให้ความคุ้มครองสิทธิแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานตามมาตรฐานแรงงานเพื่อรอง รับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล

     ด้าน นายพีระพัฒน์พรศิริเลิศกิจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางให้ความคุ้มครองสิทธิแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานตามมาตรฐานแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้จะได้เป็นการเตรียมความพร้อมทุกฝ่ายให้มีศักยภาพแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้รับประโยชน์สูงสุดในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 58 โดยหวังว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคม หรือวัฒนธรรม

      ด้าน นายอนุชน วรินทร์เสถียร ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่าสํานักคุ้มครองแรงงาน ตระหนักถึงความสําคัญในการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 58 รวมทั้งรัฐบาลให้ความสําคัญและเร่งผลักดันในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเห็นชอบให้ประกาศพื้นที่นําร่อง 5 พื้นที่ชายแดน ได้แก่อ.แม่สอด จ.ตาก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จ.ตราด จ.มุกดาหาร และ อ.สะเดา (ด่านศุลกากรสะเดาและปาดังเบซาร์) จ.สงขลา

      สําหรับจ.มุกดาหาร เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากเป็นประตูฝั่งตะวันออกของไทยเชื่อมโยงสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และเวียดนามตอนกลาง จึงมีแนวทางเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกและจัดตั้งศูนย์โลจิสติกส์ทําให้เกิดการพัฒนาด้านการจ้างงานในด้านต่าง ๆ และมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางาน

      ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานโยกย้ายถิ่น การหาแนวทางการคุ้ม ครองแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางให้ความคุ้มครองสิทธิแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายจ้างองค์กรเอกชน ผู้นําแรงงาน แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อประโยชน์ในการกําหนดแนวทางการคุ้มครองแรงงานในเขตการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เดลินิวส์
 

Editor
ชม 3,112 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean