ลบ แก้ไข

อาเซียนกับจีน

  

     ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซียมาเลเซีย ฟิลิปปินส์สิงคโปร์บรูไน เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่จะเริ่มในปี 2558 นี้ได้รับความสนใจจากประเทศอื่นๆ ที่อยู่นอกภูมิภาคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ ประเทศจีน ที่เป็นประเทศมหา
อํานาจในภูมิภาคเอเชียและในสังคมโลก และมีจํานวนประชากรมากถึงประมาณ 1,368,120,000 คน จีนมีความพร้อมทางศักยภาพหลายด้าน และความเจริญ ทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP เป็นอันดับ 2 ของโลก นอกจากนี้จีนยังมีเสถียรภาพทางการเมือง อีกทั้งเป็นแหล่งอารยธรรมอันเก่าแก่ของซีกโลกตะวันออก ในบทความนี้จะได้กล่าวถึงจีนกับกลุ่มประเทศอาเซียน

       จีนเป็นประเทศแรกที่มาเจรจากับประเทศอาเซียน และได้เสนอให้มีการทําความตกลงการค้าเสรีกับอาเซียน โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการลงนามในกรอบความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

        ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนกับจีน ซึ่งมีผลสมบูรณ์เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 ทําให้อัตราภาษีศุลกากรสินค้าส่วนใหญ่ ในประเทศภูมิภาคอาเซียนเหลือเพียง 0% จนทําให้ประเทศจีนได้กลายเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของอาเซียน

        ที่ผ่านมา การเข้ามาลงทุนในอาเซียนของจีนยังคงอยู่ในระดับต่ํา อาเซียนจึงพยายามสนับสนุนให้จีนเพิ่มการลงทุนในภูมิภาคให้มากขึ้น จึงได้มีการกําหนดให้มีความร่วมมือกันใน 11 สาขาหลัก ได้แก่เกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การลงทุน การพัฒนาลุ่มน้ําโขง การคมนาคมขนส่ง พลังงาน วัฒนธรรม สาธารณสุข การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม สาขาหลักที่กล่าวมานั้นล้วนเป็นส่วนสําคัญในการช่วยลดช่องว่างด้านการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

      ในปัจจุบันจีนได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในประเทศอาเซียน กับได้สร้างยุทธศาสตร์หลายด้านอาทิการสร้างเส้นทางบกและเส้นทางทางทะเลให้เป็นเส้นทางเศรษฐกิจ ซึ่งธนาคารรัฐของจีนได้ดําเนินการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน อันได้แก่ การพัฒนาสาธารณูปโภค พื้นฐานในสถานที่ต่าง ๆ อาทิการช่วยพัฒนาเครือข่ายถนนในกัมพูชาการช่วยก่อสร้างสะพานข้ามเกาะปีนังเชื่อมโยงคาบสมุทรมลายูเป็นสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในภูมิภาคเอเชีย จีนยังได้รับสัมปทานในการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่หลายแห่งให้กับประเทศกัมพูชา จีนสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการผลิตไฟฟ้าใช้ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศกัมพูชาอีกด้วย

      นอกจากนั้น จีนเป็นประเทศที่ได้นําเข้าสินค้าของประเทศกัมพูชาเป็นอันดับที่ 2 ขณะเดียวกันกัมพูชาเป็นประเทศที่จีนให้การสนับสนุนในด้านการลงทุนมากที่สุด

      สําหรับประเทศลาวนั้น จีนได้ทําการค้ากับประเทศลาวอยู่ในอันดับที่ 2 จีนให้การสนับสนุนในการปล่อยเงินกู้ให้กับท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบางของลาว ส่วนประเทศพม่า ได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากจีนจํานวนมากจนทําให้จีนเป็นประเทศที่ลงทุนสะสมมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศพม่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านพลังงาน โดยได้รับสัมปทานขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและน้ํามันในประเทศพม่า อีกทั้งสนับสนุนเส้นทางรถไฟสายทรานส์เอเชีย (Trans-Asian Railway) และมีส่วนร่วมในการวางแผนกับจัดสรรเงินทุนในเบื้องต้นสําหรับเส้นทางรถไฟลาวกับจีน เส้นทางรถไฟไทยกับจีน เส้นทางรถไฟกัมพูชากับจีน เส้นทางรถไฟเวียดนามกับจีน

     จีนได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยพยายามผลักดันโครงการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างลาวและจีน อีกทั้งได้สร้างทางด่วนเชื่อมคุนหมิงกับกรุงเทพฯ ที่ผ่านทั้ง 3 ประเทศ เริ่มต้นจากจีนผ่านลาวมายังไทยรวมระยะทางประมาณ 1,887 กิโลเมตร จีนยังได้พัฒนาพื้นที่ชายแดนทางตอนใต้ในมณฑลยูนนาน โดยกําลังก่อสร้างทางด่วนเชื่อมต่อจากด่านรุ่ยลี่ ไปถึงเมืองคุนหมิง ระยะทางประมาณ600 กิโลเมตร ซึ่งมีเป้าหมายจะสร้างแล้วเสร็จปลายปี 2557 เพื่อเป็นประตูการค้าเชื่อมกับทางทิศเหนือของพม่าที่เมืองมูเซ รัฐฉาน หากสร้างเสร็จแล้วจะสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันอย่างมหาศาล

    เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการขยายความร่วมมือด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีน หรือที่เรียกว่า (MOU) เพื่อส่งเสริมการขยายการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร ให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างครอบคลุม ทั้งการฝึกอบรมการวิจัย การแก้ไขปัญหาด้านมาตรฐาน ความปลอดภัยของสินค้าพืช ปศุสัตว์ประมงและอาหาร ซึ่งช่วยให้เปิดโอกาสทางการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับจีนให้มากขึ้นอีกด้วย

     ได้มีการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียนกันเพิ่มมากขึ้น โดยจีนได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในหลายด้าน เพื่อเป้าหมายในการแสวงหาทรัพยากรในตลาดใหม่ ๆ และรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน ส่งผลให้กลุ่มสมาชิกในประชาคมมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทําให้ได้รับการยอมรับและความสนใจเป็นอย่างมากในประเทศต่าง ๆ และทําให้ประเทศเหล่านั้นกล้าที่จะเข้ามาทําการค้าการลงทุนในประเทศอาเซียนเพิ่มมากขึ้น

     แต่หากกล่าวถึงด้าน อุปสรรค ของจีนนั้นก็ยังมีอุปสรรคอยู่มาก แม้ว่าจีนให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ก็ตาม ประเทศกลุ่มสมาชิกในอาเซียนยังไม่มีความไว้ใจ ต่อประเทศจีนและกลัวการเข้ามาครอบครองของจีนในประเทศอาเซียนในที่สุด ปัญหาความแตกต่างจากการพัฒนาประเทศต่างๆ ในอาเซียนของจีนที่ไม่เท่าเทียมกัน รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งระหว่างจีนกับหมู่เกาะทะเลจีนใต้และความขัดแย้งระหว่างจีนกับบางประเทศในอาเซียน เช่น เวียดนาม ทําให้ประเทศมหาอํานาจอื่นๆได้เข้ามาฉกฉวยโอกาส โดยการแทรกแซงต่อปัญหาที่ได้เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องคอยติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิด

ขอขอบข้อมูลจาก : ประชาชาติธุรกิจ 
 

Editor
ชม 4,396 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean