ลบ แก้ไข

มาตรฐานแรงงาน 11 กลุ่มอุตสาหกรรม

 
 

      ความร่วมมือที่น่าสนใจยิ่งคือ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 เพื่อพัฒนายกระดับแรงงานด้วยการทดสอบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมแรงงานเข้าสู่การเปิดเสรีภายใต้กรอบ AEC

      ม.ล.ปุณฑริก สมิติอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า การจัดอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1 เป็นการดําเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ คือ กพร. ทําหน้าที่ในการพัฒนากําลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงาน ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมการผลิต คือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่เป็นแหล่งรองรับกําลังคนเข้าทํางาน ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการเชื่อมโยงเครือข่ายการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนที่จะกําหนดทิศทางการพัฒนาแรงงานของไทย สอดรับกับทิศทางการจ้างงานของภาคอุตสาหกรรมที่กําลังปรับตัวเข้าสู่ระบบการผลิตที่เป็น High Value Industries ที่เป็นการใช้เครื่องจักรในระบบการผลิตมากขึ้น ทดแทนการใช้แรงงานคน ใช้คนที่มีคุณภาพและขีดความสามารถสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการปรับเปลี่ยนบริบทของโลก ในการเปิดการค้าเสรีการลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงาน

     การพัฒนากําลังแรงงานให้มีคุณภาพ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทุกประเทศนํามาใช้คือ การกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นข้อกําหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขานั้นๆ ที่เจ้าของอาชีพเป็นผู้กําหนด เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพแรงงานให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ ส่งผลถึงการกําหนดอัตราค่าจ้างที่ เหมาะสมกับระดับความสามารถ และการเชื่อมโยงกับหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อพัฒนาคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

    ประเทศไทยมีกพร.ทําหน้าที่ในการกําหนดมาตรฐาน ฝึกอบรม ทดสอบ และให้การรับรองความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการค่าจ้างของกระทรวงแรงงาน ในการกําหนดค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและการพัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบ และในอนาคตอันใกล้นี้กําลังจะมีกฎหมายใหม่อีกเรื่อง คือการออกใบอนุญาตประกอบอาชีพที่กําหนดให้ผู้ประกอบอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ เช่น ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อม ต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพ ซึ่งจะครอบคลุมภารกิจ กพร. คือการพัฒนาแรงงานในสถานประกอบการและผู้ประกอบอาชีพ

     ในการกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน กพร.มีนโยบายชัดเจนในการทํางานร่วมกับเจ้าของอาชีพโดยในภาคอุตสาหกรรม กพร.ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน เพื่อจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานตามการจ้างงานในอุตสาหกรรม จึงทําวิธีทดสอบมาตรฐาน และกําลังจะนํามาตรฐานมาดําเนินการทดสอบ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถานประกอบการในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม  -
เพราะการกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานลักษณะนี้เป็นการกําหนดตามตําแหน่งงาน โดยใช้
ฐานความสามารถมากำหนดกรอบรับรองตามการจ้างงานในอุตสาหกรรม ซึ่งต้องอาศัยทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ที่สอดคล้องกับแบบทดสอบจากสถานประกอบการมาใช้ในการดําเนินการทดสอบ จึงสามารถประเมินความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการทดสอบได้ตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายในเรื่องนี้ของ กพร. คือการขึ้นทะเบียนสถานประกอบกิจการที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติต่อไป สถานประกอบกิจการได้คนตามความต้องการที่มีคุณภาพ พนักงานมีมาตรฐานเพื่อชีวิตที่ดีกว่าจากความสามารถที่เพิ่มขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : บ้านเมือง

 
 

Editor
ชม 2,384 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean