ลบ แก้ไข

บทวิเคราะห์การเข้าสู่เออีซีอย่างสร้างสรรค์ผนึกพลังและการเตรียมความพร้อมของไทย


         การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีจะต้องเข้าสู่การเตรียมความพร้อมอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากร สถานการณ์ในปัจจุบันมีรายงานว่าคนไทยและเมืองไทยยังไม่ได้มีความพร้อม
โดยเฉพาะด้านแรงงานทุกระดับ รายงานบางฉบับได้กล่าวว่าตลาดแรงงานในไทยอาจได้รับ
ผลกระทบเรื่องการจ้างงานจากสมาชิกอาเซียนแทนคนไทย และอุปสรรคปัญหาด้านต่างๆ มากมาย โดยมีสาเหตุดังนี้

1. ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 
 2. ระบบความเป็นมืออาชีพระดับสากลในการบริหารทุกระดับ หลายหน่วยงาน ยังไม่ถึงเป้าหมายคุณภาพ โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ และระบบการพัฒนาคุณภาพด้านฝีมือและความคิดสร้างสรรค์
 
 3. การจัดการด้านสภาพแวดล้อม และกายภาพที่เตรียมความพร้อมสู่การเดินทางการพักอาศัยระยะสั้น และระยะยาวอันติดปัญหาด้านการลงทุนกฎหมายบางฉบับที่ยังเป็นอุปสรรค ขาดการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะจากหน่วยงานราชการ
 
 4. การพัฒนาการศึกษา ให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยเฉพาะอันดับของมหาวิทยาลัยไทยที่ยังรั้งท้ายเอเชีย ขณะที่การศึกษาไทยในทุกระดับขาดคุณภาพเพราะมุมมองนักการศึกษาไทยกลุ่มล้าหลังยังคงมีอิทธิพลในการควบคุมดูแลและออกกฎออกระเบียบการประกันคุณภาพแบบไม่มีคุณภาพ ขาดชีวภาพทางการศึกษาที่หลากหลายหลากระดับ ขาดแคลนแรงงานอาชีพ 
 
 5. การติดสินบนและคอร์รัปชั่น
 
 6. การวางยุทธศาสตร์การลงทุนที่ยังมองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่าความพยายามร่วมมือกันเสริมสร้างอาเซียนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความเชื่อมโยงในศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน 
 
 7. การพัฒนาคุณภาพแรงงานโดยเฉพาะประเทศไทยที่วันนี้คุณภาพบางสาขาต่ําและขาดแคลน ที่
หนักสุดคือ ทัศนคติของแรงงานที่ขาดมุมมองด้านคุณภาพแต่กลับมองที่เงิน
 
 8. ประเทศขาดการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร น้อยมาก บางประเทศที่พร้อมอาจช่วงชิงสาระสําคัญด้านเด่นบางอย่างที่เราถนัดไปจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรจนมรดกทางปัญญาประเทศไทย ในขณะที่การสนับสนุนให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์ต่ํามาก การสนับสนุนงานวิจัยก็มีน้อยมากถ้าเทียบกับ
หลายๆ ประเทศ
 
 9. การจัดกิจกรรมแสดงงานของหน่วยงานต่างๆ ยังขาดเอกภาพ ขาดการบูรณาการ 
 
 10. ค่านิยมเชิงลบบางอย่างของคนไทย เช่น การอิจฉา การไม่กล้ามองและฝันให้ไกลๆ ไปให้ถึงความเชื่อไสยศาสตร์ผิดๆ การไม่เข้าใจหลักสัจธรรมความจริงที่ถ่องแท้การขาดความคิดความเชื่อทะเยอทะยานในสิ่งดีมีจริยธรรม ความรับผิดชอบขั้นสูง ความมีวินัย

ขอขอบคุณที่มา :  (ผศ.เอกพงษ์ตรีตรง) คม ชัด ลึก
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,454 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean