สมาคมแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ชวนสมัครเป็นสมาชิก เพื่อเตรียมตัวสู่ อาเซียน

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินต่างป


สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX)เชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเป็นสมาชิก
เพื่อเตรียมตัวสู่ AEC ในปี2558
         ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเดินทางท่องเที่ยว การค้าพาณิชยกรรม การศึกษาและวิถีชีวิตของประชาชน  ดังนั้นเพื่อเตรียมรับการเป็นศูนย์กลางทางการเงินในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) ได้เปิดให้ผู้ประกอบการทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเข้าเป็นสมาชิก ชี้ผลดีในการส่งเสริมให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของวงการเงินและยกระดับมาตรฐานบริการของไทยให้แข่งขันได้ก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการตรากฎหมายและอนุบัญญัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินนั้น บัดนี้พระราชบัญญัติรวมถึงอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นได้มีผลบังคับใช้แล้ว
           คุณชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งสมาคมขึ้นก็เพื่อต้องการสร้างความก้าวหน้ายั่งยืนแก่ธุรกิจบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Money Changer )  ของประเทศ   พัฒนายกระดับบริการสู่มาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ประชาชนและชาวต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้อุ่นใจและเชื่อมั่นในการใช้บริการ   การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์ คือ ได้รับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็วและก้าวทันความเคลื่อนไหวของโลกการเงิน ซึ่งปัจจุบันมีกฎระเบียบใหม่ๆ  สมาชิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯซึ่งจดขึ้นเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสู่สากล เช่น คอร์สฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมรองรับการก้าวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ข้อมูลการตรวจเช็คธนบัตรและอื่นๆ   การให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่างๆอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  เป็นต้น   โอกาสของเออีซี มาถึงแล้ว ผู้ประกอบการไทยต้องเร่งปรับตัวในตลาดใหม่ที่ใหญ่ขึ้นจากเดิม 67 ล้านคน มาเป็น 600 ล้านคน และใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดท่ามกลางการแข่งขันจากนานาประเทศที่เพิ่มมากขึ้น
            สมาชิกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) มี 3 ประเภท คือ 1.สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ถูกต้องตามกฎหมาย    2.สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  หรือสนใจที่จะทราบข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลธรรมดาผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือนิติบุคคลที่มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการของสมาคม มีมติให้เข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และบุคคลนั้นตอบรับคำเชิญ
                ทางสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด  ร่วมสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯวันนี้ได้ที่สมาคมแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-238-1088 เว็บไซต์สมาคมฯ www.tafex.or.th  หรือคุณรัตนา ชุติพธร ผู้จัดการสมาคม  Email : rattanachu@gmail.comเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก เอดดูโซน
โดย Editor Bow
วันที่ 23 เมษายน 2556
พิมพ์หน้านี้