ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเป้าหมายหลัก 4อย่าง
1.เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
2.มีความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ
3.มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
4.สามารถบูรณาการเข้ากับระบบเศรษฐกิจโลก
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก สำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โดย Editor Bow
วันที่ 7 เมษายน 2556
พิมพ์หน้านี้