กัมพูชาต่อต้านการละเมิดสิทธิสตรี

กัมพูชาต่อต้านการละเมิดส

      มีการจัดเวทีอบรมและประชาสัมพันธ์ต่อต้านการละเมิดสิทธิสตรีในจังหวัดพระสีหนุ ที่ว่าการจังหวัดพระสีหนุ มีเป้าหมายเพื่อยกระดับสิทธิสตรีให้มีความเท่าเทียมในประเทศกัมพูชา ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีแผนการดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 - 2561

โดยมาตรการดำเนินการเน้นการจัดอบรม และประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศกัมพูชา ทั้งการจัดอบรมโดยตรงของกระทรวงและเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการประสานงานขอความร่วมมือจากสื่อทุกประเภทในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และต่อต้านการละเมิดสิทธิสตรี และการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมกับสตรีในกัมพูชา เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย

การที่สตรีในจังหวัดพระสีหนุได้รับสิทธิต่างๆ เท่าเทียมกับเพศชาย จึงคาดว่าในอนาคตจังหวัดอื่นๆ จะดำเนินมาตรการ เพื่อให้สตรีได้รับสิทธิด้านต่างๆ รวมถึงด้านการเมือง ซึ่งเห็นได้จากการดำรงตำแหน่งที่สำคัญทางการเมืองของสตรีในปัจจุบันเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก krobkruakao.com
โดย Editor Bow
วันที่ 19 มีนาคม 2557
พิมพ์หน้านี้