ลบ แก้ไข

ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียน

 ความร่วมมือด้านการขนส่ง


ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียนหรือ ASEAN Cooperation on Transport Facilitation and Logistics นั้นเกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ของอาเซียนที่ต้องการเสริมสร้างระบบการขนส่ง ทั้งการขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางบกและการขนส่งทางน้ำให้มีการรวมตัวกันทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงมีความพยายามในการบูรณาการให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจโลกภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการขนส่ง (ASEAN Transport Action Plan - ATAP
2005 - 2010)
       ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียนได้มุ่งเน้นเรื่องการเสริมสร้างความเชื่อมโยงในการขนส่งหลายรูปแบบ การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายคนและสินค้าแบบไร้พรมแดน และการส่งเสริมการเปิดเสรีบริการด้านขนส่งทางน้ําและทางอากาศให้ดียิ่งขึ้น
       สําหรับด้านการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ ได้มีการให้สิทธิรับขนส่งการจราจรเสรีภาพที่ 3, 4 และ 5 อย่างไม่จํากัดระหว่างเมืองใดๆ ในอาเซียน ซึ่งสายการบินสามารถทําการบินไปยังเมืองที่มีท่าอากาศยานระหว่างประเทศ และสามารถใช้สิทธิรับขนส่งการจราจรระหว่างเมืองต่างๆ ของอาเซียน และระหว่างเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่ออํานวยความสะดวกด้านการเคลื่อนย้ายสินค้าในภูมิภาคอาเซียน ทางอาเซียนได้จัดทํากรอบความตกลงด้านการอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งที่สําคัญ 3 ฉบับ ดังนี้
     (1) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit: AFAFGIT)
     (2) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งหลายรูปแบบ (ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport: AFAMT)
     (3) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport : AFAFIST)
        ทั้งนี้ กรอบความตกลงทั้ง 3 ฉบับ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนในกระบวนการด้านการค้าและการขนส่งในอาเซียนให้ง่ายขึ้น มีการปรับประสานกัน จัดทําแนวทางและข้อกําหนดร่วมกันในการจดทะเบียนผู้ประกอบการขนส่งผ่านแดน และขนส่งหลายรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการขนส่งสินค้าแบบไร้พรมแดน โดยขณะนี้อาเซียนอยู่ระหว่างการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งอาเซียน (ASEAN Strategic Transport Plan) ปี 2554-2558 ซึ่งได้รับการ
รับรองเรียบร้อยแล้ว


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก ฐานเศรษฐกิจ
 

Editor Bow
ชม 5,765 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ