กระทรวงพาณิชย์ วางยุทธศาสตร์ 20 ปี สู่การเป็นผู้นำตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ วางยุทธศา
 

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ระยะ 20 ปี ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วนั้น ทาง สนค. เตรียมหารือร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพาณิชย์จังหวัด เพื่อระดมความคิดและร่วมขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามยุทธศาสตร์ฯ ที่จัดทำขึ้น อีกทั้งจะจัดเตรียมแผนงานเพื่อเสนอของบประมาณปี 2561 ต่อไป
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 21 กันยายน 2559
พิมพ์หน้านี้