สมาชิกอาเซียนร่วมโครงการ ASEAN Next Generation Leaders Visit Korea

สมาชิกอาเซียนร่วมโครงการ
 

ผู้แทนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยฝ่ายไทยเป็นผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ และสำนักเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมโครงการ ASEAN Next Generation Leaders Visit Korea ประจำปี 2559 ซึ่งมูลนิธิเกาหลีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งความเหมือน ความคล้ายคลึงหรือความแตกต่างในด้านต่างๆ อาทิ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาการค้าการลงทุน และด้านการท่องเที่ยว
 
อ่านต่อ ASEAN Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 21 เมษายน 2559
พิมพ์หน้านี้