เร่งเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันเพื่อแข่งขันในตลาดอาเซียน

เร่งเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำม
 

จังหวัดตรัง อบรมให้ความรู้แก่เกษตรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดตรังและจังหวัดภาคใต้ เพื่อฝ่าวิกฤติภัยแล้ง โลกร้อน และ AEC แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในจังหวัดตรัง กว่า 1,000 คน
 
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอันดับ 2 ของจังหวัด รองจากยางพารา ในปี 2557 มีพื้นที่ปลูกประมาณ 168,952 ไร่ มีจำนวนเกษตรกรผู้ปลูก 7,574 ราย จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำและนโยบายของรัฐบาล ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกปาล์มเพิ่มขึ้น

อ่านต่อ ASEAN Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 12 เมษายน 2559
พิมพ์หน้านี้