ผู้แทน 87 ประเทศร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย ณ อินโดนีเซีย

ผู้แทน 87 ประเทศร่วมแลกเ
 

นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 8 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย ร่วมกับผู้แทนอีก 87 ประเทศ/กลุ่มประเทศ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย ภายใต้หัวข้อหลัก "ประชาธิปไตยกับธรรมาภิบาลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ” (Democracy and Effective Public Governance)
 
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธรรมาภิบาลภาครัฐนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การตอบสนองความต้องการของประชาชน และการเตรียมความพร้อมด้านสถาบัน กฎระเบียบ และทัศนคติของประชาชน
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
โดย dogTech
วันที่ 14 ธันวาคม 2558
พิมพ์หน้านี้