การประชุมภาคีข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามพรมแดน

การประชุมภาคีข้อตกลงอาเซ
 

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า คณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและการประชุมภาคีข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามพรมแดน ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2558 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อหารือสรุปข้อตกลงความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่าง ๆ เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2558 โดยบนเวทีการประชุมมีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ของอาเซียน 8 ข้อ คือ
 
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
- สารเคมีและขยะมูลฝอย
- สิ่งแวดล้อมศึกษา
- สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
- การอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
- การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ
- เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 

 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์หน้านี้