สิงคโปร์จะสร้างโรงงานกลั่นน้ำทะเลแห่งที่ 4
สิงคโปร์จะสร้างโรงงานกลั
 
PUB, Water Agency สิงคโปร์มีแผนที่จะสร้างโรงงานกลั่นน้ำทะเลแห่งที่ 4 เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำและให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการในอนาคต อีกทั้งเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยของแหล่งน้ำในสิงคโปร์ โดยโรงงานแห่งใหม่จะสร้างที่เขต Marina East เพื่อรองรับน้ำจาก Marina Reservoir ให้สามารถผลิตน้ำจืดได้ปริมาณ 30 ล้านแกลลอนต่อวัน เมื่อรวมกับโรงงานเดิม จะสามารถผลิตน้ำจีดได้รวม 160 ล้านแกลลอนต่อวัน ภายในปี 2603 สามารถผลิตน้ำจึดจากน้ำทะเล คิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณความต้องการน้ำจึดของประเทศ
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
โดย dogTech
วันที่ 4 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้