การประชุมสถาบันเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์อาเซียน


 

                สถาบันเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์อาเซียน (AIPR) ได้จัดการประชุมที่สำนักเลขาธิการอาเซียน โดยในการประชุมมีการหารือในกลุ่ม AIPR เพื่อสรรหากรรมการบริหารเงินทุนและกลไกการทำงานของ AIPR

                
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 4 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้