AIPR เปิดตัวการประชุมวิชาการด้านความสมานฉันท์และสันติภาพ


 


                สถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์ (AIPR) เปิดการประชุมวิชาการในประเทศพม่า โดยเลขาธิการอาเซียนได้แสดงความยินดีกับสมาชิกของสภาปกครองและคณะกรรมการที่ปรึกษาของ AIPRในจัดการประชุมวิชาการที่เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพและความสมานฉันท์ขึ้นในอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 29 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้