อาเซียนและเกาหลีใต้ส่งเสริมเยาวชนและสตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา SME

ASEAN, ROK promote Youth and Women Participation in SME Development
 

                การสัมมนาระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือในการพัฒนา SMEและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้านการส่งออก โดยได้มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของเยาวชนและผู้หญิงในภาค SMEโดยการสัมมนาถูกจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศกัมพูชา

                
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 28 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้