อาเซียนดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด


 

                ยาเสพติดเป็นภัยคุกคามที่เป็นประเด็นสำคัญของอาเซียน โดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องดำเนินการในระดับชาติและระดับภูมิภาคควบคู่ไปในแง่ของการป้องกันการรักษาและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 28 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้