ปภ. ร่วม AHA Centre จัดสัมมนา อาเซียนรู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืน

ปภ. ร่วม AHA Centre จัดส
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานด้านมนุษยธรรมอาเซียน หรือ AHA Centre จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง อาเซียนรู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นหนึ่งเดียว ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติของอาเซียน ภายใต้กรอบการดำเนินงานเซนได (Sendai Framework) เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 ซึ่งประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ จำนวน 187 ประเทศ ได้ร่วมให้การรับรองในการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2558 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
โดย dogTech
วันที่ 14 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้