ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น ระยะ 10 ปี

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN – Japan Economic Partnership Agreement : AJCEP) ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำข้อบทด้านการค้าบริการและข้อบทด้านการลงทุน ที่อยู่ในช่วงสุดท้ายของการเจรจา โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายมีความยืดหยุ่นในการเจรจาเพื่อให้สามารถสรุปการเจรจาภายในปีนี้ และรวมข้อบททั้งสองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของความตกลง AJCEP
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
โดย dogTech
วันที่ 3 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้