ครม.อนุมัติร่างลงนามแนวทางร่วมมือ AEC 2025

ครม.อนุมัติร่างลงนามแนวท
 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบต่อร่างแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (ASEAN Economic Community 2025 Blueprint) พร้อมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 20 – 25 สิงหาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมรับรอง (endorse) ร่างแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแผนงานดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
 
โดย dogTech
วันที่ 20 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้