กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์บริการวีซ่า
กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์บร
 
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน One Stop Service ณ อาคารจัตุรัสจามจุรีสแควร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2540 ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาลงทุนในประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ในลักษณะเบ็ดเสร็จในสถานที่เดียว โดยมีหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน ซึ่งเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ โดยมีระยะเวลาดำเนินการพิจารณาแล้วเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อเป็นการเพิ่มเป็นอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนมากขึ้น
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 17 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้