ก.ไอซีที หนุนสินค้า Green ICT แข่งอาเซียน
ก.ไอซีที หนุนสินค้า Gree

นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เปิดเผยว่า การดำเนินงานด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่งในส่วนของกระทรวงไอซีที โดยสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ICT ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 17 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้