Reporting ASEAN” สื่อสำคัญในการบอกเล่าเรื่องอาเซียน

“Reporting ASEAN” Media Forum to Tell the ASEAN Story

                การประชุมสื่อในประเด็นด้านข่าวแบบบูรณาการของอาเซียนและภูมิภาคจะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ โดยมีหัวข้อว่า "การรายงานข่าวอาเซียน" เหตุการณ์นี้คาดว่าจะรวบรวมนักข่าวและบรรณาธิการต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอาเซียนไว้ในงานอย่างมากมาย

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 25 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้