ครม.เห็นชอบร่างความตกลง ยกเว้นวีซ่าไทย-เมียนมา อยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
ครม.เห็นชอบร่างความตกลง

นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติการจัดทำและเห็นชอบร่างความตกลง ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 2.อนุมัติให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในความตกลงดังกล่าว และ 3.หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดำเนินการได้ โดยไม่ ต้องนำเสนอ ครม.อีกครั้ง

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้