การจัดตั้งข้อมูลการค้าอาเซียนของไทย (ASEAN Trade Repository: ATR)
การจัดตั้งข้อมูลการค้าอา
 

ข้อกำหนดตามแผน AEC Blueprint และความตกลง ATIGA กำหนดให้อาเซียนจัดตั้งคลังข้อมูลการค้าของอาเซียนให้เป็นระบบ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล 9 ประเภท อาทิ
 
 
1.พิกัดศุลกากร (Tariff Nomenclature)
2.อัตรา MFN อัตราศุลกากรภายใต้ ATIGA และความตกลง ASEAN+1 ต่างๆ
3.กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
4.มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Measures)
5.กฎหมาย/กฎระเบียบทางการค้าและศุลกากร
6.กฎระเบียบการดำเนินการด้านการค้าและเอกสารสำคัญ
7.คำสั่งทางปกครอง (Administrative Rulings)
8.วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการอำนวยความสะดวกทางการค้า
9.รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองโดยประเทศสมาชิกอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม
โดย dogTech
วันที่ 29 มิถุนายน 2558
พิมพ์หน้านี้