ประเทศไทยร่วมงานกับคู่ค้าอาเซียนเพื่อการพัฒนาระดับโลก

Thailand Working with AS
 

            ประเทศไทยร่วมงานกับคู่ค้าของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอื่นๆเพื่อที่จะสร้างหน่วยธรรมาภิบาลทั่วโลก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เข้าร่วมเสนอมุมมองของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับความสงบสุขที่ยั่งยืนผ่านการกำกับดูแลระดับโลก โดยกล่าวว่าสมาชิกอาเซียนกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อเพิ่มการพึ่งพาซึ่งกันและกันของกลุ่มประเทศอาเซียนและเพื่อบรรลุมาตรฐานของการเป็นประชาคมอาเซียนให้ทันภายในปี 2015 ซึ่งชุมชนอาเซียนได้สร้างขึ้นบน 3 เสาหลักโดยมีสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของทั้ง 3 เสาหลัก

            ประเทศไทยมีความพอใจที่จะเห็นความร่วมมือภายในของสมาชิกทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและคู่ค้าระดับโลก เพราะประเทศไทยเชื่อว่าสมาชิกที่แตกต่างกันจะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีและจะนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของเสรีภาพ

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 5 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้