สถาบันการศึกษาในประเทศไทยเพิ่มหลักสูตรภาษาอาเซียน            ในขณะที่ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมสู่เป็น​​ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 สถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศมีการเปิดหลักสูตรเพิ่มเติมในภาษาอาเซียน พร้อมทั้งเพิ่มทักษะ ภาษาอังกฤษให้แก่ประชาชน

            มหาวิทยาลัยนเรศวร ในจังหวัดพิษณุโลก ได้เปิดตัวหลักสูตรใหม่ในสาขาวิชาภาษาเวียดนาม, ภาษากัมพูชา, ภาษาลาวและภาษาตากาล็อก โดยมีความเห็นว่า ภาษาอาเซียนเหล่านี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา เพื่อต้อนรับการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

            เนื่องจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศ ทำให้มีความสำคัญมากกับคนในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ด้วยความเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับ ประเทศลาวและประเทศพม่า ทำให้มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์การศึกษา โดยนำเสนอภาษาพม่า ให้เป็นวิชาเลือก สำหรับนักเรียนในระดับปริญญาตรีและได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในย่างกุ้ง ประเทศพม่าในการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการเรียนการสอน

 
อ่านต่อ
โดย dogTech
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้