ประเทศไทยเรียกร้องให้อาเซียนทำงานร่วมกันในด้านยาเสพติด

Thailand Calls on ASEAN


 

            ประเทศไทยได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันทำงานในด้านการจัดการกับยาเสพติด เพื่อทำให้ภูมิภาคอาเซียนปราศจากยาเสพติดในปี 2015 การเรียกร้องที่ถูกสร้างขึ้นโดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในการประชุมรัฐมนตรีสารสนเทศอาเซียน

            โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงอันตรายของยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาระดับภูมิภาคที่ต้องการความร่วมมือจากทุกประเทศในอาเซียนในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในภูมิภาคถึงอันตรายและโทษของยาเสพติด โดยประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมงานกับประเทศสมาชิกอื่นๆในการจัดการปัญหายาเสพติด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนที่จะเป็นภูมิภาคปลอดยาเสพติด

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้