พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมการสำหรับอาเซียน

Developing Tourism Profe


            กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะดำเนินการในการพัฒนาบุคคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หลังจากที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ (MRA) โดยบุคคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านการท่องเที่ยวจะเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015

            วัตถุประสงค์ของ MRA คือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพการท่องเที่ยวภายในอาเซียนและปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้