ระบบการศึกษาอาชีวศึกษาของไทย เตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียน

Thailands Vocational Edu
 

            สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะตั้งการทดสอบ เพื่อสร้างมาตรฐานและการรับรองแก่สถาบันการศึกษาภายใต้การดูแล เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษากล่าวว่า การตัดสินใจนี้จะเพิ่มโอกาสในการทำงาน สำหรับผู้ประกอบการและบุคลากรที่มีทักษะ เพื่อให้เป็นยอมรับในตลาดแรงงานอาเซียน

            ศูนย์การทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษาจะตั้งอยู่ทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกของผู้ที่ต้องการจะทดสอบมืออาชีพ โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและองค์กรภาคเอกชนจะเข้าร่วม 
ในการดำเนินการทดสอบและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งโครงการมีแผนจะแล้วเสร็จในปี 2014


 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้