แผนพัฒนาสันติภาพในจังหวัดยะลาต้อนรับ AEC

Peace-Building the Focus


            จังหวัดยะลาเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย โดยรัฐบาลมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสงบสุขเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีชีวิตอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยในแผนพัฒนาปี 2013-2017 รัฐบาลพยายามที่จะให้โอกาสทุกภาคส่วนของสังคมเข้าร่วมสร้างความสมบูรณ์ทางสังคมเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านสันติภาพในจังหวัดยะลา

           การดำเนินงานของศูนย์สันติสุขยะลาจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นใจในด้านความยุติธรรมและลดความขัดแย้งที่เกิดจากความไม่สงบในภาคใต้ โดยจะสร้างความเข้าใจที่ดีกับประชาชนในท้องถิ่นและช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

โดย dogTech
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้