ประเทศไทยเพิ่มความสนใจในสิทธิมนุษยชนของอาเซียน

Thailand Commended for H

 

            เลขาธิการองค์การนิรโทษกรรมสากลได้นำเสนอรายงานขององค์การนิรโทษกรรมสากลด้านสิทธิมนุษยชนโลก โดยนายกรัฐมนตรีของไทยและปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยโดยองค์การนิรโทษกรรมหวังว่าอาเซียนจะสามารถคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างทั่วถึงทั้งภูมิภาค

            ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของอาเซียนในด้านการสร้างบรรทัดฐานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงและเด็ก รวมทั้งการต่อสู้กับ การค้ามนุษย์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้