การจัดตั้งประชาคมอาเซียนสังคมและวัฒนธรรมจะรวมอยู่ในแผนพัฒนาฉบับที่ 11

Establishment of the ASE            สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับคำสั่งให้รวมมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งอาเซียนสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเข้าไปอยู่ในการจัดทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่งดำเนินการในปี 2012-2016

            คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งควรเริ่มต้นด้วยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีศักยภาพในแง่ของความรู้และเทคโนโลยี โดยจะต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้