ผู้นำชาวพุทธเรียกร้องให้มีการส่งเสริมการศึกษาต้อนรับAEC 

            ผู้นำชาวพุทธเรียกร้องให้มีการบูรณาการภูมิปัญญาและสภาพแวดล้อมระหว่างโรงเรียนและสาขาวิชา โดยการใช้มาตรการจริยธรรมและความรู้สึกของชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะในการพัฒนาความรู้ให้เท่าทันก่อนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015

            โดยทุกหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยผู้นำชาวพุทธจะส่งเสริมให้บุคคลและองค์กรพัฒนามุมมองของการเป็นพลเมืองโลกและการทำงานร่วมกัน 

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้