ลบ แก้ไข

เจาะคณะสู่อาเซียน สำหรับคุณครู จ.สมุทรสาคร จัดโดย สำนักงานจัดหางานสมุทรสาคร

เจาะคณะสู่อาเซียน สำหรับ


รวมข้อมูล ประกอบการสัมมนาเรื่อง เจาะคณะสู่อาเซียน สำหรับคุณครู จ.สมุทรสาคร 
ในวันที่ 29 เมษายน 2556  ณ ห้องประชุม Sky Light บริษัทลี้กิจเจริญแสง จำกัด
จัดโดย สำนักงานจัดหางานสมุทรสาคร

ดาวน์โหลด
 Asean info graphic โดย สำนักพิมพ์ Mac

อาเซียน
มหานครอาเซียน
ข่าวอาเซียน


เรียนต่อ
โปรแกรมค้นหาตัวเอง 
โปรแกรมเลือกคณะ 
่าวการศึกษา
รียนอินเตอร์อื่นๆ

The Digital Education Show Asia

วิทยากร อ.ภูวนัย วรรณสอน 
เจาะคณะสู่อาเซียน สำหรับ

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
.............

สถาบันข้อมูลอาเซียนในประเทศไทย

ข้อมูลโดย http://aseanwatch.org/
สถาบันการศึกษา
ศูนย์/สถาบัน สังกัด Website
โครงการอาเซียนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออก มธ. http://www.asia.tu.ac.th/asean/ASEAN_background.htm
สถาบันเอเชียศึกษา และศูนย์แม่โขงศึกษา จุฬาฯ http://www.ias.chula.ac.th/Thai/
ศูนย์แม่น้ำโขงศึกษา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี http://mekong.human.ubru.ac.th/
ศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย http://www.citsonline.utcc.ac.th/
ศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารอาเซียน ม.หอการค้าไทย http://utcc2.utcc.ac.th/localuser/amsar/
ศูนย์ศึกษาการค้าอาเซียนและละตินอเมริกา ม.หอการค้าไทย http://utcc2.utcc.ac.th/sealac/
ศูนย์เอเชียอาคเนย์ศึกษา ม.รามคำแหง http://www.pol.ru.ac.th/csas/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=7
ศูนย์พม่าศึกษา ม.นเรศวร http://www.human.nu.ac.th/myanmar/
ศูนย์ข้อมูลลาว ม.ขอนแก่น http://laos.kku.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=744&Itemid=99
สถาบันยุทธศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.nedsi.kku.ac.th
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคม ลุ่มน้ำโขง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ http://www.plurality.net/
ศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง http://recmert.kku.ac.th/webthai
เครื่อข่ายอาเซียนศึกษา ม.วลัยลักษณ์ www.wu.ac.th/2553/news/hotnewsV.php?id=902&type=h
ศูนย์อินโดจีนศึกษา, วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ ม.บูรพา http://www.isc-gspa.org/index.asp
สถาบันพัฒนสุขภาพอาเซียน(ในเชิงพัฒนาบุคลากร สนับสนุนโดยญี่ปุ่น) ม.มหิดล http://www.aihd.mahidol.ac.th/th/about/aboutAIHD

 

สถาบันวิจัย (สังกัดกระทรวง)

ศูนย์/สถาบัน สังกัด Website
     
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง http://www.fpo.go.th/e_research/page3_new2.html
ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม http://ndsi.rtarf.mi.th/index_main.html
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม http://www.oie.go.th/article.asp
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ http://www.onec.go.th/
     

 

สถาบันอื่นๆ

ศูนย์/สถาบัน Website
สกว. http://www.trf.or.th/
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ http://www.nrct.go.th/index.php
TDRI http://www.tdri.or.th/
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (ITD) http://www.itd.or.th/

 

หน่วยงานภาครัฐ

 

ศูนย์/สถาบัน สังกัด Website
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th/web/1650.php
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th/web/1733.php
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ http://www.dtn.moc.go.th/dtn/index.php
คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาใน อาเซียนสู่การบรรลุเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 กระทรวงศึกษาธิการ www.bic.moe.go.th/th/…/other/ASEAN/ed-building-ASEANcommun.
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา    
สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย http://www.stabundamrong.go.th/web/index.html
กองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา http://www.mots.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี http://www.nesdb.go.th/
สำนักงานข้าราชการพลเรือน   www.ocsc.go.th/
ASEAN SME Advisory Board สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม http://www.sme.go.th/

 

สถาบันภาคเอกชน

หน่วยงาน Website
ศูนย์ศึกษา ติดตาม เฝ้าระวัง AECสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย http://www.thaichamber.org/scripts/aec.asp?Tag=9
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย http://www.fti.or.th/
TMA (สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย) http://www.tma.or.th/Home.aspx


สถาบันวิจัยในประเทศอาเซียน

 

 สถาบันการศึกษาและวิจัย

                                                                                                                      สถาบันการศึกษาและวิจัย  
ประเทศ สถาบัน URL
1. Singapore Institute of Southeast Asian Studies http://www.iseas.edu.sg
  Asean Study Centre http://asc.iseas.edu.sg/
  Rajaratnam school of international studies / Nanyang Technological University http://www.rsis.edu.sg/
  East Asian Institute (EAI) / National University of Singapore http://www.nus.edu.sg/NUSinfo/EAI/
  International Development Research Centre(IDRC) http://www.idrc.ca/EN/Pages/default.aspx
2. Indonesia Center For Strategic and International Studies(CSIS) http://csis.org/
  Reseatch institution, Airlangga University http://lppm.unair.ac.id/
3.Philippines Asia Center, University of the Philppines  http://ac.upd.edu.ph/
  Ateneo de Manila University  
  Ateneo Center for Asian Studies (ACAS) http://www.ateneo.edu/offices/acas/
4. Malaysia Southeast Asia Disaster Prevention research Institute ( SEADPR-UKM)  http://ukm.my/seadpri/
  Laman Web Rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia  
6. Brunei Institute of Asian Studies / Universiti Brunei Darussalam http://www.ubd.edu.bn/index.php?id=141

 

สถาบันราชการ

                                                                                                                 สถาบันสังกัดอาเซียน
ประเทศ สถาบัน URL
1. Malaysia 1. ASEAN Centre for Energy (ACE) http://www.asean.org/16511.htm
  2. ASEAN Centre for the Development of Agricultural Cooperatives (ACEDAC) http://www.asean.org/16511.htm
  3. ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) http://www.asean.org/16511.htm
  4. ASEAN Earthquake Information Centre (AEIC) http://aeic.bmg.go.id/
  5. South East Asian Central Banks (SEACEN) www.seacen.org
  6. ASEAN Insurance Training and Research Institute (AITRI) http://www.asean.org/16511.htm
2. Singapore 1. ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) http://www.asean.org/16511.htm
3. Philippines 1. ASEAN Centre for Biodiversity (ACB) http://www.asean.org/16511.htm
4. Brunei 1. ASEAN-EC Management Centre (AEMC)  

 

สถาบันต่างประเทศ

ประเทศ   สถาบัน     URL
สหรัฐอเมริกา 1) ASEAN Studies Center, American University   1) www. American.edu/sis/aseanstuiescenter/index.cfm  
  2) National Bureau of Asian Research  2)  http://www.nbr.org/
  3) Southeast Asia Forum, Stanford University  3)  http://seaf.stanford.edu/
  4) Center for Strategic & International Studies 4) http://csis.org/ 
  5) Pacific Forum CSIS   5) http://csis.org
  6) Peterson Institute for International Economics  6) http://www.piie.com/
  7) Asia- Pacific Center For Security Studies 7) www.apcss.org/ 
ญี่ปุ่น 1) Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University  1) http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/
  2) Institute of Developing Economies Japan External Trade Organization  2) http://www.ide.go.jp/English/index.html
  3) Institute of Asia-Pacific Studies, Waseda University 3) http://www.waseda.jp/gsaps/index_en.html
ออสเตรเลีย  1) Southeast Asia Center, Australia National University (ANU) 1) http://www.anu.edu.au/
  2) Asia Research Center, Murdoch University 2) http://wwwarc.murdoch.edu.au/#
สธารณรัฐประชาชนจีน 1) China Institue for Contemporary International Relations (CICIR) 1) http://www.cicir.ac.cn/english/
  2) Institute of Asia-Pacific Studies (IAPS), Chinese Academy of Social Science (CASS) 2) http://bic.cass.cn/english/ 
ฮ่องกง 1) Southeast Asia Research Centre (SEARC), City University of Hong Kong 1) http://www6.cityu.edu.hk/searc/index.aspx
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,053 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean