ลบ แก้ไข

อาเซียน-ฮ่องกง มุ่งมั่นเจรจาการค้าเสรีแล้วเสร็จปี 2559


อาเซียน-ฮ่องกง มุ่งมั่นเ
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ฮ่องกงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อหารือแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน และติดตามความคืบหน้าการเจรจาจัดทําความตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน เพื่อผลักดันให้การจัดทําความตกลงให้แล้วเสร็จภายในปี 2559 การเจรจาจัดทําความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันได้มีการเจรจาไปแล้วกว่า 7 ครั้ง และสามารถบรรลุผลการเจรจาส่วนใหญ่ได้แล้ว โดยเฉพาะการจัดทําข้อตกลงด้านการค้าสินค้า พิธีการศุลกากรและการอํานวยความสะดวกทางการค้า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า และกฎเกณฑ์ทางการค้า ทั้งนี้ อาเซียนและฮ่องกงยังคงมีประเด็นเจรจาที่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วซึ่งทั้งสองฝ่ายแสดงความตั้งใจที่จะเจรจาจัดทําความตกลงฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายในปี 2559 เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมทั้งจะเป็นโอกาสสําหรับอาเซียนในการใช้ฮ่องกงเป็นฐานในในการส่งออกและขยายธุรกิจไปยังประเทศจีนอีกทางหนึ่งด้วย ในการนี้รัฐมนตรีอาเซียน-ฮ่องกง จึงขอให้คณะทํางานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสรุปผลการเจรจาความตกลงได้ภายในปี 2559
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,285 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ