ลบ แก้ไข

ก.พาณิชย์ กำหนด 5 ยุทธศาสตร์หลักส่งเสริมทำตลาดสินค้าอินทรีย์

ก.พาณิชย์ กำหนด 5 ยุทธศา

 
น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการตลาดสินค้าอินทรีย์ของไทยทั้งในและต่างประเทศ สำหรับปี 2557 - 2559 รวม 5 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย
1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการตลาดสินค้าอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2. การพัฒนาฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดเชิงรุก
3. การขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ
4. การสร้างความหลากหลายของสินค้าอินทรีย์ให้ตรงตามความต้องการตลาด และ
5. การสนับสนุนเชิงนโยบาย โดยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณามาตรการสนับสนุนสินค้าอินทรีย์เชิงนโยบาย เพื่อผลักดันสินค้าอินทรีย์ให้ก้าวหน้าและเกิดการยอมรับอย่างกว้างขวาง และผลักดันให้ไทยในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลก ได้ก้าวขึ้นเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าอินทรีย์ที่สำคัญของโลก

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,189 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • รัฐ มะละกาได้นำร่องให้บริการรถเมล์ไฟฟ้าเป็นแห่งแรกในมาเลเซีย เป็นแนวคิดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยรถเมล์แต่ละคันมีต้นทุนอยู่ที่ราว 13.5 ล้านบาท สามารถรองรับผู้โดยสารได้กว่า 50 คน...
  by Editor Bow
 • มูลค่าการลงทุนของไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งล้านล้านบาทและเกินเป้าหมายที่กำหนดถึง 9 พันล้านบาท โดยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกล่าวว่า โครงการต่างๆในประเทศไทยสามารถสร้างการจ้างงานในประเทศไทยถึง 207,463...
  by dogTech
 • "ปีหน้ามองว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้เพราะมีความหวังเป็นศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่จะมาช่วยผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอีกทางหนึ่ง" มุมมองของนายบัณฑูร ล่ําซําประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย...
  by Editor
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมเวที TRF Forum เรื่อง ศักยภาพและความพร้อมด้านโลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับจีน...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean