ลบ แก้ไข

ก้าวย่างสำคัญสำหรับความก้าวหน้าอาชีพสปาไทยและนับหนึ่งสู่อาเซียน

ก้าวย่างสำคัญสำหรับความก
 
         
           ตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.ได้มอบหมายสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดร่วมกับภาคเอกชน สมาคมสปาทั้งในภาคกลางและภูมิภาคสำคัญๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ภูเก็ต สมุย และเชียงใหม่ร่วมจัดทำมาตรฐานอาชีพสปาของประเทศไทย โดยในระยะแรกนี้ได้จัดทำมาตรฐานอาชีพสปา 5 อาชีพ ได้แก่ (1) อาชีพบริหารจัดการสปา (2) อาชีพสปารีเซฟชั่นนิส   (3) อาชีพสปาเทรนเนอร์ (4) อาชีพสปาเทอราปิ้ส และ(5) อาชีพสปาแอดเทนเดน โดยได้มีการจัดระดับสมรรถนะมาตรฐานอาชีพตั้งแต่ระดับผู้มีทักษะฝีมือไปจนถึงระดับเชี่ยวชาญในอาชีพเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยได้ผ่านการประชาพิเคราะห์กับเจ้าของอาชีพสปาจากทั่วประเทศเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557
 
 
ก้าวย่างสำคัญสำหรับความก       


         ขณะนี้โครงการฯอยู่ระหว่างการทดลองทดสอบเครื่องมือประเมินสมรรถนะอาชีพ ดังนี้ ในระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2557 สำหรับอาชีพบริหารจัดการสปา ในระดับ 4 และอาชีพสปารีเซฟชั่นนิส ในระดับ 3 และในวันที่  9-20 กรกฎาคม 2557 สำหรับอาชีพสปาเทอราปิ้ส ในระดับ 3 จัดทดลองทดสอบประเมินฯ ณ ศูนย์ทดสอบนำร่องโรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม
 
ก้าวย่างสำคัญสำหรับความก
 
 
          ผลลัพธ์สำคัญจากการจัดทำมาตรฐานอาชีพสปาและคุณวุฒิวิชาชีพครั้งนี้จะช่วยทำให้เจ้าของอาชีพสปาสามารถรู้ระดับสมรรถนะของตนเอง เชื่อมโยงไปกับค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับสมรรถนะของตนเองและสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพตนเอง เพื่อให้เป็นไปตามระดับสมรรถนะต่างๆที่ระบุไว้ นอกจากนี้ ฝ่ายนายจ้างหรือภาคอุตสาหกรรมสามารถที่จะคัดเลือกบุคลากรที่มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจตนเองได้อย่างเหมาะสม
 
ก้าวย่างสำคัญสำหรับความก
 
          รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นางสาวกรณ์สรวง ภิรมย์ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมว่า หลังจากที่สถาบันคุณวุฒิาชีพได้จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสปาเสร็จสิ้นพร้อมกับการทำการทดสอบเครื่องมือประเมินแล้วนั้น ก้าวสำคัญต่อไป คือ การผลักดันสาขาอาชีพสปาไทยไปเทียบเคียงกับต่างประเทศ (Referencing) ซึ่งปัจจุบันนานาประเทศได้ใช้กระบวนการเทียบเคียงเป็นเครื่องมือสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อให้มาตรฐานสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในอาเซียนและสากล โดยสคช.เริ่มต้นสร้างความร่วมมือจากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งในระยะแรกนี้ คือ ร่วมกับประเทศอินโดนิเซียในการจัดทำสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายประเทศไทยและอินโดนีเซีย ผลที่ได้จากโครงการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จะเป็นเส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด และสามารถนำผลที่ได้จากการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนี้มาจัดทำและวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนากำลังผลิตของประเทศไทย โดยให้สอดคล้องกับความเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยกระดับคุณภาพและให้กำลังพลของประเทศไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศและนำไปสู่กระบวนการทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน Mutual Recognition Agreement (MRA) ในลำดับต่อไป
 

dogTech
ชม 3,142 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ประเทศไทยกำลังตื่นตัว พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 โดยเฉพาะความตื่นตัวของสื่อฟรีทีวี มีรายการใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมาย สะท้อนและมุ่งเน้นไปในเรื่องของ AEC โดยมีจุดเด่นในการนำเสนอแตกต่างกันไป...
  by Editor
 • พระมหาหรรษาชี้เรื่องศาสนาสำคัญต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จับมือ 5 ชาติลุ่มน้ำโขงสร้างความเป็นปึกแผ่น ด้านกงสุลใหญ่ประจำนครโฮจิมินห์ พร้อมสนับสนุนส่งพระสงฆ์เวียดนามไปเรียนต่อมหา'ลัยสงฆ์ไทย วันนี้ (9 มี.ค.)...
  by Editor
 • web62.sskru.ac.th คำทักทาย สวัสดี กูมูสต้า (kumusta) ขอบคุณ ซาลามัต (salamat) สบายดีไหม กูมูสต้า กา (kumusta ka) ยินดีที่ได้รู้จัก นาตูตูวา นาอลัม โม (natutuwa na alam no) พบกันใหม่ มากิตา คายอง มูลิ (makita kayong...
  by Editor Bow
 • บักกุ๊ดเต๋ บักกุ๊ดเต๋เป็นน้ำแกงแบบจีนที่นิยมรับประทานในมาเลเซียสิงคโปร์จีนไต้หวันและบางเมืองในประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเช่นบาตัมในอินโดนีเซียและอำเภอหาดใหญ่และภูเก็ตในไทยชื่อบักกุ๊ดเต๋แปล ตามตัวอักษรได้ว่า...
  by สิรินภา เลิศสุรวัฒน์

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean