ลบ แก้ไข

ผู้นําทั้ง 16 ประเทศ เจรจาจัดตั้งตลาดการค้าเสรีอาเซียน

ผู้นําทั้ง 16 ประเทศ เจร


รัฐมนตรีเศรษฐกิจจากอาเซียน และประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ได้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือความตกลง RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) เป็นครั้งแรก ณ กรุงบันดาร์ เสรีเบกาวัน  ประเทศบรูไนฯ
 
รัฐมนตรีเศรษฐกิจ RCEP เน้นย้ำเจตนารมณ์ของผู้นําทั้ง 16 ประเทศเมื่อประกาศเปิดการเจรจาความตกลง RCEP เมื่อปลายปี ที่แล้ว ที่ตั้งเป้าหมายให้ความตกลง RCEP เป็นความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยครอบคลุมเนื้อหาอย่างกว้าง มีคุณภาพสูงและมีผลประโยชน์ร่วมกันในการส่งเสริมห่วงโซ่การผลิตและการลงทุนภายในภูมิภาค เพื่ออํานวยความสะดวกต่อการขยายตัว ของการค้าและการลงทุนของประเทศสมาชิก RCEP
 
ในการประชุมครั้งนี้ได้รับทราบความก้าวหน้าการเจรจาของคณะกรรมการ เจรจาการค้า (Trade Negotiating Committee)และคณะทํางานการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับการค้าด้านอื่นๆ ทั้งนี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจ RCEP ได้เห็นชอบร่วมกันในหลักการพื้นฐานสําคัญว่าประเทศสมาชิก RCEP ต้องมีตารางการเปิดตลาดเพียงตารางเดียว(single schedule of commitments) ที่เปิดให้กับทุกประเทศและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนในประโยชน์ที่จะเกิดจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคขนาดใหญ่
 
คณะเจรจา RCEP ระดับเจ้าหน้าที่จะประชุมครั้งที่ 2ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2556 ที่เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลียเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีที่มีประชากรรวมกว่า 3,000 ล้านคนหรือครึ่งหนึ่งของประชากรโลก
 
อ้างอิงแหล่งที่มา  dtn.go.th
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Spider Show
ชม 4,871 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean