Politics Social Rss Feed
New Stories

แรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปถือป้ายเรียกร้องปรับค่าแรงให้สูงขึ้นจาก 100 ดอลลาร์ เป็น 177 ดอลลาร์ต่อเดือน ในกรุงพนมเปญ วันที่ 17 ก.ย. ทางการได้ระดมกองกำลังติดอาวุธเข้ามาประจำการในเมืองหลวงเมื่อแรงงานรวมตัวเดินขบวนรณรงค...
by Editor
รัฐมนตรีต่างประทเศของสิงคโปร์และอินโดนีเซียร่วมกันลงนามในข้อตกลงที่มีเนื้อหากำหนดเส้นพรมแดนทางทะเลระหว่างทั้งสองประเทศ ระหว่างการเดินทางเยือนสิงคโปร์ของประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยุดโดโยโนและคณะ นับเป็นความก้าวหน้าของควา...
by Editor
ประเทศไทยและสองประเทศคู่ค้าของอาเซียนได้เข้ารวมกลุ่มความร่วมมือเพื่ออพยพประชากรของประเทศตนเองออกจากสถานการณ์ความรุนแรงในอียิปต์ โดยประเทศไทยมีแผนจะเข้าร่วมกับกองกำลังของมาเลเซียและอินโดนีเซีย เพื่อช่วยอพยพประชาชนที่ติดอ...
by dogTech
รัฐบาลไทยตระหนักว่า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นแตกต่างจากวัฒนธรรมใน ส่วนอื่นๆของประเทศไทยทำให้รัฐบาลออกแบบกลยุทธ์ที่จะสร้าง 5จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นโซนพิเศษ เพื่อให้เป็นพื้นที่พิเศษในการพัฒนาเพื่อการตอบ...
by dogTech
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิสัยทัศน์นี้ได้รับการถ่ายทอดในที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนในด้านยาเสพติดตามคำแนะนำของผู้นำอาเซียน เพื่อหารือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในอาเซียนให้หม...
by dogTech
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำทางการเมืองและสถานการณ์ต่างๆในกรุงเทพมหานครในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตไทยประจำสถานทูตไทย...
by dogTech
การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีจะอำนวยความสะดวกในด้านการเดินทางไปทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียนของผู้เชี่ยวชาญในด้านสายงานต่างๆในประเทศไทยเป็นไปได้ว่าจะมีการแข่งขันที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของแรงงานฝีมือไทยภายใต้ความท้าทาย ...
by dogTech
กระทรวงพาณิชย์ได้รับคำสั่งให้มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015 โดยกระทรวงแรงงานได้มีการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานไทยสู่การไหลเวียนอย่างเสรีของแรงงานมีฝีมือภายในภูมิภาคอาเซียน...
by dogTech
กระทรวงสาธารณสุขได้ทำการมองหารูปแบบที่เหมาะสมของการประกันสุขภาพ สำหรับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า เมื่อประชาคมอาเซียนเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบในปี 2015...
by dogTech
กระทรวงแรงงานได้เตรียมที่จะกำหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตทำงาน เพื่อรับมือกับแลกเปลี่ยนแรงงาน เมื่อประชาคมอาเซียนมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในปี 2015 ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่า ในขั้นตอนการเริ่มต้นการออกใบอนุญาตทำงานจะออกสำหร...
by dogTech
ประเทศไทยกำลังเร่งการผลิตวิศวกรที่มีระดับสามัญวิศวกรจากสภาวิศวกร เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานอิสระภายในประเทศกลุ่มอาเซียนในปี 2015 โดย10 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงในข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพหรือ...
by dogTech
ประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ได้ลงนามตกลงใน 3 เอกสารสำคัญ ซึ่งในเอกสารได้กล่าวโดยรวมถึง 3 เรื่องสำคัญดังนี้ (1) อนุสัญญาระหว่างฟิลิปปินส์และไทยเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรเกี่ยวกับภาษีจากเงินไ...
by dogTech
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีถูกจัดตั้งขึ้นในปี 1987 เพื่อเป็นกลไกทวิภาคีที่สำคัญ ในการส่งเสริมด้านความร่วมมือที่ครอบคลุมพื้นที่ชายแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยประเทศไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมก...
by dogTech
รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของสื่อในการเสริมสร้างการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน โดยสำนักนายกรัฐมนตรีจะเน้นบทบาทสำคัญของสื่อ เพื่อนำเสนอความเป็นอาเซียนร่วมกันบนพื้นฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกัน เนื่องจากสื่อเป็นส่วนสำคั...
by dogTech
รัฐบาลไทยได้แสดงความเห็นในการสนับสนุนการทำงานเพื่อสร้าง Single visa ระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนและคู่เจรจา 6 ประเทศ เพื่อเพิ่มการท่องเที่ยวในเอเชีย โดยการเกิดขึ้นของ Single visa ในอาเซียนจะครอบคลุม 10 ประเทศและ 6ป...
by dogTech
รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียน ภายใต้การเป็นประธานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ต่างประเทศอินโดนีเซีย ลงนามรับรองความพยายามของกัมพูชาและไทยที่จะเป็นมิตรกันและหลีกเลี่ยงการปะทะกันด้วยอาวุธตามแนวชายแดน เลขาธิการอาเซียนกล่าวว่า ท...
by dogTech
กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยได้รับความไว้วางใจในบทบาทของผู้นำในการปกป้องอันตรายด้านอาหารในภูมิภาคอาเซียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและองค์การอนามัยโลก สำหรับคว...
by dogTech
ในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานและสารสัมพันธ์ภายในประเทศอาเซียน-จีน ประเทศไทยจึงจะเป็นเจ้าภาพการในการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีนครั้งที่20 (ACSOC 20th) ที่โรงแรมดุสิตธานีในจังหวัดชลบุรี การประชุม ACSOC 20th จะเป็...
by dogTech
ประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของการก่อตัวของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นหนึ่งในผลสำเร็จของอาเซียนภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพื่อการพัฒนา...
by dogTech
ประเทศไทยและประเทศบาห์เรนได้เน้นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือ GCC กับมุมมองของการมาถึงของประชาคมอาเซียนในปี 2015 เห็นว่าประเทศไทยตั้งอยู่ในใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวัน...
by dogTech
รัฐบาลได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานให้ความสนใจมากขึ้นกับการเพิ่มคุณภาพของแรงงานไทย เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนในปี 2015 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่า คุณภาพของแรงงานจะเป็นจุดขายสำคัญ...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีของไทยได้เน้นความจำเป็นในการสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนในปี 2015 โดยนายกรัฐมนตรีและผู้นำคนอื่นๆของประเทศในกลุ่มอา...
by dogTech
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆในการปกป้องผู้ด้อยโอกาสจากผลกระทบของการเป็น...
by dogTech
กระทรวงมหาดไทยได้ออกกลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียน ซึ่งมีกำหนดเปิดอย่างเต็มรูปแบบในปี 2015 โดยกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจง 5 กลยุทธ์สำหรับพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน กลยุทธ์แรก คือ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ม...
by dogTech
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นประธานในการประชุมครั้งที่ 10 ของอาเซียน-จีน เพื่อดำเนินการตามปฏิญญาการปฏิบัติของภาคีทะเลจีนใต้ (DOC) โดยอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุม ส่วนรองอธิบดีกรมเข...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะเข้าร่วมในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 23 ที่เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม โดยนายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศอาเซียนอื่นๆจะเข้าร่วมการประชุมกับคู่ค้าที่สำคัญ คือ จีน, ญี่ปุ่น, สาธ...
by dogTech
ประเทศไทยและประเทศพม่าได้ตกลงที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือในทุกระดับ เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองสมาชิกของ 10 ประเทศในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ข้อตกลงระหว่างสองประเทศ...
by dogTech
รัฐบาลไทยพยายามที่จะส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักของประชาชนในการเป็นประชาคมอาเซียน โดยจะเน้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนในมิติต่างๆ เช่น วัฒนธรรม, ภาษาและส...
by dogTech
ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเพิ่มความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ในการประชุมสุดยอดผู้นำด้านการรักษาความปลอดภัยนิวเคลียร์ ในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยปลัดกระทรวงการต่...
by dogTech
ประเทศไทยได้แนะนำข้อเสนอในการประชุมสุดด้านความมั่นคงนิวเคลียร์และรักษาความปลอดภัยที่มุ่งเป้าไปที่การป้องกันการก่อการร้ายทั่วโลก โดยข้อเสนอแนะถูกสร้างขึ้นโดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศและผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีของประเทศไ...
by dogTech
จังหวัดยะลาเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย โดยรัฐบาลมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสงบสุขเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีชีวิตอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยในแผนพัฒนาปี 2013-2017 รัฐบาลพยายามที่จะให้โอกาสทุกภา...
by dogTech
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จับมือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการ จัดการกับปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกับเด็ก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการมาถึงของประชาคมอาเซียน คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนไ...
by dogTech
ประเทศไทยและประเทศเวียดนามได้ตกลงที่จะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีของทั้งสองประเทศในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยการลงนามในข้อตกลงนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมนานาชาติในกรุงฮานอย นายกรัฐมนตรีของไทยแล...
by dogTech
รัฐบาลไทยได้แต่งตั้งตัวแทนของประเทศไทยในการเป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคในช่วงปี 2013-2015 โดยดร. เสรี นนทสูติได้รับเลือกเป็นตัวแทนของประเท...
by dogTech
ทุกหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในด้านสามเสาหลักของอาเซียนได้รับการสั่งให้จัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานและทำงานร่วมกันในลักษณะบูรณาการในการเรียนการสอน โดยนายกรัฐมนตรีของไทยได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเ...
by dogTech
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิสัยทัศน์นี้ได้รับการถ่ายทอดในที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนในด้านยาเสพติดตามคำแนะนำของผู้นำอาเซียน เพื่อหารือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในอาเซียนให้หม...
by dogTech
เลขาธิการองค์การนิรโทษกรรมสากลได้นำเสนอรายงานขององค์การนิรโทษกรรมสากลด้านสิทธิมนุษยชนโลก โดยนายกรัฐมนตรีของไทยและปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยโดยองค์การนิรโทษ...
by dogTech
ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆได้พยายามที่จะบรรลุเป้าหมายของการเป็นชุมชนอาเซียนปลอดยาเสพติดภายในปี 2015 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของประเทศไทยและในฐานะประธานการประชุมกล่าวว่า10 รัฐมนตรีอาเซียนที่เข้าร่วมในกา...
by dogTech
ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอวิสัยทัศน์ของชุมชนแห่งการแบ่งปันและการดูแลสังคมอาเซียนให้เป็นจริง โดยวิสัยทัศน์นี้ถูกนำเสนอในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนในจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบันรัฐบาลไทยมีการดำเนินการ 3 กลยุทธ...
by dogTech
รองนายกรัฐมนตรีของไทยได้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีนโดยการประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของอาเซียนและจีน โดยจะมีการหารือเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของความสัมพัน...
by dogTech
Page 9 of 11 First Prev 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ